주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường> Giới thiệu trường> Mục tiêu giáo dục

Mục tiêu giáo dục_ Giới thiệu trường học


  • Quan niệm xây dựng trường: Giáo dục nữ giới:Hiếu ,Tri, Ái, Giáo dục tương lai: :Hòa, Chân, Thiện
  • Mục đích giáo dục: Nuôi dưỡng nữ nhân tài: Tu luyện nhân cách, Giảng dạy phương pháp ứng dụng lý luận và kiến thức chuyên môn, Nghiên cứu, Nền tảng để phát triển xã hội đất nước
  • Mục tiêu giáo dục: Giáo dục trọng tâm nghề nghiệp, Đưa giáo dục nhân cách vào thực tiễn