주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường> Giới thiệu trường> Tư tưởng giáo dục

Tư tưởng giáo dục_Giới thiệu trường học

Giới thiệu trường học주메뉴


Trường đại học có thể thấy được năng lực phụ nữ! Trường Đại học giúp nuôi dưỡng sức mạnh phụ nữ. Trường đào tạo nghề dành cho phụ nữ, Trường Đại học nữ Kwangju

Với mục tiêu bồi dưỡng năng lực chuyên môn, bồi dưỡng năng lực quốc tế hóa, giáo dục nhân cách thông qua qua việc đào tạo lấy sinh viên làm trọng tâm, trường chúng tôi đang thực hiện "giáo dục tương lai": tạo lập gia đình vững chắc và định ra giá trị quan thông qua chữ HIẾU; xây dựng trường học có đủ sức lực để cạnh tranh về văn hóa lẫn năng lực được dẫn dắt bởi chữ TRI; đầy yêu thương thông qua chữ ÁI, điều này giúp xã hội, đất nước phát triển vững chắc, lành mạnh; chữ HÒA chính là sự hòa hợp giữa sự tự do và sự tôn trọng trật tự với việc "giáo dục nữ giới", học tập chăm chỉ một cách đúng đắn thông qua việc tìm ra chân lý (chữ CHÂN) đồng thời xây dựng trường học đẹp thành trung tâm của thế giới (chữ THỆN)


HIẾU:tạo lập gia đình vững chắc và định ra giá trị quan thông qua chữ