주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường> KHU TƯƠNG LAI>MỤC TIÊU NGÀNH NGHỀ ĐẶC BiỆT HÓA

MỤC TIÊU NGÀNH NGHỀ ĐẶC BiỆT HÓA - KHU TƯƠNG LAI


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Mục tiêu đặc biệt hóa

Phương châm đặc biệt hóa của trường Đại học nữ Kwangju là "trường đại học đặc biệt nuôi dưỡng nhân lực chuyên môn nữ giới của thế kỷ 21 (người lãnh đạo thế giới)"; mục tiêu đặc biệt lâu dài là đi vào các tiêu chuẩn thế giới, đảm bảo quyền lực cao nhất trong nước ở 3-4 lĩnh vực và thiết lập thể chế điều hành trường học theo tiêu chuẩn cao nhất trong nước..

ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GiỚI

Đẩy mạnh đặc biệt hóa/ sức cạnh tranh

Nuôi dưỡng nguồn nhân lực nữ có chuyên môn điển hình của thế kỷ 21 : Phát triển năng lực trở nên đặc biệt(Lĩnh vực bảo vệ sức khỏe y tế , Lĩnh vực khoa học con người), Chọn lựa và tập trung(Lĩnh vực phúc lợi giáo dục đặc thù , Lĩnh vực đa văn hóa )

MỤC TIÊU
  - Nâng cao vị thế phụ nữ ở 3 - 4 lĩnh vực với chất lượng cao nhất nước và đi theo tiêu chuẩn của thế giới.
- Nâng vị thế trường học theo tiêu chuẩn cao nhất của cả nước