주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường> KHU TƯƠNG LAI>LĨNH VỰC XÚC TiẾN ĐẶC BiỆT

LĨNH VỰC XÚC TiẾN ĐẶC BiỆT - KHU TƯƠNG LAI


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Trường Đại học nữ Kwangju chọn lọc 4 chuyên ngành đặc biệt hóa bao gồm: sức khỏe y tế, phúc lợi giáo dục đặc thù, khoa học nhân sinh và đa văn hóa

LĨNH VỰC SỨC KHỎE Y TẾ

Đặc biệt hóa lĩnh vực bảo vệ sức khỏe y tế 
Bồi dưỡng các chuyên gia chăm sóc phụ nữ chuyên môn ,CHIẾN LƯỢC
Hoạt tính hóa trung tâm phúc lợi bảo vệ sức khỏe
* Hoạt động y tế từ thiện và thực tập lâm sàng
* Chuẩn bị những bước cơ bản tạo thu nhập.
* Lập nghiệp
Xây dựng thể chế hợp tác với trường công lập
* Mở rộng mạng lưới tìm việc làm và thực tập.
Thực hiện kinh doanh thu lợi 
* Thông qua việc thực tập lâm sàng
* Cung cấp dịch vụ y tế
Thành lập viện y học tổng hợp,CÁC KHOA THAM GIA 
Khoa Điều dưỡng
Khoa Vật lý trị liệu
Khoa Tác nghiệp trị liệu
Khoa Thông tin y tế
Khoa Tư vấn tâm lý
Khoa Điều trị thay thế
Khoa Phúc lợi xã hội,CHI TiẾT
Điều hành viện nghiên cứu y học thay thế
* Xây dựng phòng nghiên cứu cơ bản
* Thực hiện những ngành nghề dự bị cho y học thay thế 
Điều hành trung tâm lâm sàng vật lý trị liệu
* Xây dựng trung 6am lâm sàng riêng biệt (phân biệt hóa)
* Duy trì hình thức kinh doanh bằng voucher
* Duy trì các hội thảo khoa học lớn
* Đẩy mạnh năng lực thực hiện lâm sàng
Điều hành trung tâm lâm sàng khoa học nghề nghiệp
* Đề ra mô hình lâm sàng tác nghiệp trị liệu
* Giáo dục liên quan lâm sàng/ Giáo dục chuyên môn
Hỗ trợ trị liệu ngôn ngữ cho trẻ em khuyết tật
* Trị liệu ngôn ngữ và trại hè trị liệu bằng ngôn ngữ
* Mở rộng dịch vụ theo hình thức voucher v.v,MỤC TIÊU
* Tạo ra một chuyên ngành mới thông qua sự dung hợp giữa các khoa liên quan đến bảo vệ sức khỏe
* Linh động tìm việc làm bằng sự tích lũy kinh nghiệm của những sinh viên đang theo học
* Đẩy mạnh kinh tế trường học và đảm bảo sức cạnh tranh của mỗi khoa.

1. Mục tiêu:
Tạo ra một chuyên ngành mới thông qua sự dung hợp giữa các khoa liên quan đến bảo vệ sức khỏe
Linh động tìm việc làm bằng sự tích lũy kinh nghiệm của những sinh viên đang theo học
Đẩy mạnh kinh tế trường học và đảm bảo sức cạnh tranh của mỗi khoa
2. Chiến lược thúc đẩy
Hỗ trợ xây dựng nền tảng cơ bản cho các khoa
Kế hoạch hợp tác và thực hiện việc kinh doanh có ích thông qua việc cung cấp dịch vụ liên quan đến thực tập trị liệu lâm sàng
Đẩy mạnh đào tạo chuyên môn hợp tác với các trường cao học, các viện nghiên cứu khoa học và thúc đẩy mối quan hệ chính phủ - doanh nghiệp - trường học

LĨNH VỰC PHÚC LỢI GIÁO DỤC ĐẶC THÙ

Đặc biệt hóa lĩnh vực phúc lợi giáo dục đặc thù
Hỗ trợ giáo dục trọn đời cho người khuyết tật ,CHIẾN LƯỢC:
Bồi dưỡng nguồn nhân lực giáo dục đặc thù một cách có hệ thống
Xây dựng cơ bản hệ thống hỗ trợ giáo dục trọn đời dành cho người khuyết tật
Thực thi công việc kinh doanh hỗ trợ giáo dục trọn đời dành cho người khuyết tật
Lựa chọn cơ quan thực hiện công tác hỗ trợ tầng lớp bị xa lánh
Mở rộng công tác và thành lập trung tâm hỗ trợ giáo dục trọn đời cho người khuyết tật
,KHOA THAM GIA
Liên quan Tư pháp
* Khoa Giáo dục đặc biệt bậc tiểu học
* Khoa Giáo dục đặc biệt bậc trung học
* Khoa Giáo dục mầm non
Phi Tư pháp
* Khoa Phúc lợi xã hội
* Khoa Silver Care
* Khoa Ngôn ngữ trị liệu
* Khoa Giáo dục tiếng Anh trẻ em,CHI TiẾT:
Xây dưng cơ bản
* Khảo sát thực trạng giáo dục trọn đời cho người khuyết tật 
* Phát triển chương trình hỗ trợ
* Thành lập câu lạc bộ hỗ trợ giáo dục trọn đời
Thực hện công tác hỗ trợ
* Phát triển chương trình
* Thực hiện hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trọn đời
* Phổ cập và xuất bản sách chuyên ngành
* Phát triển công cụ kiểm tra
* Lựa chọn cơ quan thực hện công tác kinh doanh hỗ trợ đổi mới xã hội địa phương
Thành lập trung tâm
* Thành lập trung tâm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật suốt đời
* Phối hợp với các cơ quan khác và các khoa có liên quan,MỤC TIÊU:
* Dịch vụ xây dựng cơ bản hệ thống hỗ trợ giáo dục suốt đời cho người khuyết tật
* Hỗ trợ giáo dục có hệ thống thông qua trung tâm giáo dục người khuyết tật suốt đời
* Thành lập vị thế của sự hy vọng với trọng tâm là giáo dục người khuyết tật suốt đời.

1. Mục tiêu:
Nuôi dưỡng nhân lực giáo dục đặc thù có hệ thống
Xây dựng cơ bản hệ thống hỗ trợ giáo dục trọn đời dành cho người khuyết tật
Thực thi công việc kinh doanh hỗ trợ giáo dục trọn đời dành cho người khuyết tật
Lựa chọn cơ quan thực hiện kinh doanh hỗ trợ tầng lớp bị xa lánh
Mở rộng công tác và thành lập trung tâm hỗ trợ giáo dục trọn đời cho người khuyết tật
2. Chiến lược thúc đẩy
Mở rộng công tác hỗ trợ giáo dục trọn đời cho người khuyết tật thông qua việc phối hợp với các cơ quan hợp tác (ví dụ như voucher)
Xây dựng cơ bản hệ thống hỗ trợ học tập các nhi đồng giáo dục suốt đời người khuyết tật
Thực hiện việc kinh doanh và phát triển chương trình hỗ trợ giáo dục trọn đời cho người khuyết tật
Mở rộng kinh doanh và thành lập trung tâm hỗ trợ giáo dục trọn đời cho người khuyết tật

LĨNH VỰC KHOA HỌC NHÂN SINH

Đặc biệt hóa lĩnh vực khoa học nhân sinh
Xây dựng trung tâm khoa học nhân sinh R&D,CHIẾN LƯỢC:
Công nghiệp hóa/ Hiện đại hóa hỗ trợ lâu dài
Nuôi dưỡng nguồn nhân lực ưu tú
Cải cách và phát triển kỹ thuật
Đào tạo tập trung kinh doanh những thực phẩm tốt cho sức khỏe,KHOA THAM GIA
Khoa Mỹ thuật
Khoa Thực phẩm dinh dưỡng
Khoa Phương pháp trị liệu thay thế,CHI TiẾT
Phát triển thực phẩm làm đẹp
* Xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển và nghiên cứu cơ sở ban đầu
* Thực hiện công tác nghiên cứu lĩnh vực lâm sàng
* Hoàn thiện mô hình hợp tác 관산학
Thành lập trung tâm
* Hoạt tính hóa doanh nghiệp trường học
Thành lập khoa tổng hợp cao học
* Bồi dưỡng chuyên môn phụ hợp với loại hình công việc,MỤC TIÊU
* Hoạt tính hóa lĩnh vực công nghiệp Silver/ Du lịch thông qua việc sản xuất ra những vật chất tự nhiên
* Cơ trí hóa chiến lược và nuôi dưỡng ngành công nghiệp tiên tiến nông nghiệp địa phương Jun Nam Kwangju
* Đặc biệt hóa giáo dục tập trung ngành công nghiệp liên quan đến thực phẩm tốt cho sức khỏe
* Thành lập trung tâm R&D khoa học nhân sinh.

1. Mục tiêu:
Bồi dưỡng nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp với loại hình công việc, lĩnh vực chuyên môn và cơ bản
Tăng cường hiệu quả điều hành các khoa (Nghiên cứu + Việc làm)
Xây dựng các khoa tiên tiến dẫn đầu sự phát triển của địa phương
Chuẩn bị mấu chốt đảm bảo hỗ trợ tài chính của chính quyền địa phương và chính phủ
Tăng tỷ lệ việc làm và thu hút sinh viên thông qua chế độ ưu đãi học bổng
2. Chiến lược thúc đẩy
Thực hiện công nghiệp hóa / thương mại hóa nguồn tài nguyên thiên nhiên - Sử dụng cơ sở hạ tầng và thực hiện viện nghiên cứu biofood
Nuôi dưỡng nguồn nhân lực ưu tú - Nuôi dưỡng nguồn nhân lực ưu tú thông qua sự phối hợp của các khoa (Khoa Thẩm mỹ + Khoa Thực phẩm + Khoa Thay thế cùng 1 số chuyên ngành khác có liên quan) và trường đại học Dược học mới thành lập.
Đào tạo tập trung vào ngành công nghiệp liên quan đến thực phẩm tốt cho sức khỏe - Sử dụng hiệu quả không gian và thiết bị an toàn môi trường
Thành lập khoa tổng hợp cao học - Sử dụng cơ sở hạ tầng và năng lực của khoa Thực phẩm dinh dưỡng và khoa Thẩm mỹ

LĨNH VỰC ĐA VĂN HÓA

Đặc biệt hóa lĩnh vực đa văn hóa
사업단phát triển xã hội đa văn hóa,CHIẾN LƯỢC
발족 사업단 phát triển xã hội đa văn hóa
Đảm bảo thực tiển nghiên cứu liên quan đến đa văn hóa
Phát triển chương trình đa văn hóa
Sự hỗ trợ của những cơ quan liên quan ,KHOA THAM GIA
Khoa Phúc lợi xã hội
Khoa Silver Care 
Khoa Ngôn ngữ trị liệu
Khoa Vật lý trị liệu
Khoa Tác nghiệp trị liệu
Khoa Mỹ thuật trẻ em
Khoa Luật Cảnh sát
Khoa Thiết kế Web
Khoa Vũ đạo
Khoa Tiếp viên hàng không,CHI TiẾT
Nghiên cứu liên quan đến đa văn hóa
* Hoạt tính hóa nghiên cứu giảng viên và sinh viên
* Phát hành sách viết về đa văn hóa
* Phát hành sách giảng dạy nghiên cứu đại học
Phát triển chương trình
*Khỏa sát thực tế
* Xây dựng thể chế hợp tác với các cơ quan có liên quan 
* Phát triển chương trình tình nguyện đa văn hóa
* Thành lập nhóm đội hoạt động từ thiện đa văn hóa
Thực hiện dự án quốc gia 
* Bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên môn phù hợp với loại hình công việc,MỤC TIÊU
* Cải tiến nhận thức và mở rộng mặt đáy của xã hội địa phương
* Nâng cao vị thế đại học thông qua việc nuôi dưỡng nhân lực đa văn hóa
* Hòa nhập xã hội thông qua sự bao dung và thấu hiểu với tư cách là một xã hội đa văn hóa.

1. Mục tiêu
Xây dựng cơ bản hệ thống để nghiên cứu xã hội đa văn hóa
Thực hiện việc kinh doanh hỗ trợ vì sự phát triển xã hội đa văn hóa
Mở rộng việc kinh doanh và tiếp nhận những dự án liên quan đến đa văn hóa
2. Chiến lược thúc đẩy
Xây dựng hệ thống hỗ trợ cùng với các cơ quan liên quan thông qua việc điều hành các tổ chức phát triển xã hội đa văn hóa
Đảm bảo tính thực tiễn nghiên cứu liên quan đến đa văn hóa
Phát triển chương trình phát triển xã hội đa văn hóa
Tiến hành và phát triển chương trình tham dự phù hợp với đặc trưng của các khoa liên quan
Đăng cai tổ chức lễ hội của các cơ quan hợp tác địa phương