주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường> Phòng tuyên truyền > Biểu tượng của trường> VẬT TƯỢNG TRƯNG

VẬT TƯỢNG TRƯNG - Phòng tuyên truyền


  • UI
  • Vật tượng trưng
Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Giáo hoa

Giáo hoa:매화 이미지
Hoa Mai
Vì hoa mai mang mùa đông đi và nở sớm nhất nên sự độc đáo của cánh hoa với vẻ đẹp và sự lạnh lùng nó tượng trưng cho tri thức và phù hợp với trường của chúng tôi, nó là loài hoa bao gồm cả trí/đức/ thể. .

Giáo điểu

Giáo điểu:학 이미지
Hạc
Vóc dáng thanh cao của chim Hạc đại diện cho phẩm chất của phụ nữ, sự bay cao mang ý nghĩa tượng trưng của dân tộc, thể hiện tinh thần của đồng bào chúng ta..

Giáo mộc

Giáo mộc:소나무 이미지
Cây thông
Từ rất lâu cây thông đã là biểu tượng tượng trưng cho ý chí cứng cỏi của dân tộc chúng ta, màu sắc của cây mang ý nghĩa thủy chung và theo đuổi tinh thần không đổi. Cây thông có ý nghĩa với trường chúng tôi, ngôi trường có phẩm chất và tinh thần của loài cây có nhiều nhất ở Hàn Quốc..

Giáo sắc

Giáo sắc 이미지
Xanh, trắng, đỏ
Màu xanh: Tinh thần không thay đổi và luôn xanh tươi
Màu trắng: Tinh thần hoạt động từ thiện và lý trí thuần khiết như màu sắc đại diện của dân tộc chúng tôi
Màu đỏ: Tinh thần tiến lên hướng đến thế giang bằng sự nhiệt tình nồng cháy