주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường> Giới thiệu khuôn viên trường > Bản đồ

Bản đồ - Giới thiệu khuôn viên trường


 • CAMPUS MAP 캠퍼스안내도
 • CYBER VR 캠퍼스 파노라마

BẢN ĐỒ KHUÔN VIÊN TRƯỜNG KWU

Nếu nhấp vào các con số thể hiện trên mỗi tòa nhà thì có thể thấy rõ VR và những thông tin chi tiết của mỗi tòa nhà

KWANGJU WOMEN’S UNIVERSITY
 • 1. Trụ sở chính
 • 2. Thư viện
 • 3. Khu Mu Dung
 • 4. Khu Hwang Lyong
 • 5. Khu Oh Tung
 • 6. Ký túc xá Song Gang 1
 • 7. Ký túc xá Song Gang 2
 • 8. Phòng thông tin truyền thông
 • 9. Phòng hợp tác
 • 10. Sân Tennis
 • 11. Sân cỏ
 • 12. Sân bắn cung
 • 13. Lối vào chính
 • 1. Trụ sở chính
 • 2. Thư viện
 • 3. Khu Mu Dung
 • 4. Khu Hwang Lyong
 • 5. Khu Oh Tung
 • 6. Ký túc xá Song Gang 1
 • 7. Ký túc xá Song Gang 2
 • 8. Phòng thông tin truyền thông
 • 9. Phòng hợp tác
 • 10. Sân Tennis
 • 11. Sân cỏ
 • 12. Sân bắn cung
 • 13. Lối vào chính

²Tòa trụ sở chính mới

본부동 외관 이미지
VR 감상하기
²Tòa trụ sở chính mới
Số tầng Nội dung chi tiết
Tầng 1 Trung tâm phát triển nguồn nhân lực tổng hợp, Phòng nghiên cứu tổng hợp, Hội trường hội nghị quốc tế
Tầng 2 Phòng Hiệu trưởng, Phòng Kế hoạch, Phòng Giáo vụ ( Trung tâm dịch vụ trí tuệ)
Tầng 3 Phòng Chủ tịch hội đồng quản trị, Phòng Hành chính, Phòng hành chính pháp nhân, Phòng sinh viên, Phòng Quản lý trang thiết bị