주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Giới thiệu trường > Giới thiệu khuôn viên trường > Bản đồ > Thư viện

Bản đồ - Giới thiệu khuôn viên trường


 • CAMPUS MAP 캠퍼스안내도
 • CYBER VR 캠퍼스 파노라마

BẢN ĐỒ KHUÔN VIÊN TRƯỜNG KWU

Nếu nhấp vào các con số thể hiện trên mỗi tòa nhà thì có thể thấy rõ VR và những thông tin chi tiết của mỗi tòa nhà.

KWANGJU WOMEN’S UNIVERSITY 2번:도서관 지도 이미지
 • 1. Trụ sở chính
 • 2. Thư viện
 • 3. Khu Mu Dung
 • 4. Khu Hwang Lyong
 • 5. Khu Oh Tung
 • 6. Ký túc xá Song Gang 1
 • 7. Ký túc xá Song Gang 2
 • 8. Phòng thông tin truyền thông
 • 9. Phòng hợp tác doanh nghiệp và nhà trường
 • 10. Sân Tennis
 • 11. Sân cỏ
 • 12. Sân bắn cung
 • 13. Lối vào chính

Thư viện

도서관 외관 이미지
VR 감상하기
Thư viện
Số tầng Nội dung chi tiết
Tầng hầm 1 Phòng đọc sách thông thường, Phòng bảo tồn sách, Phòng đọc sách số 1, Cà phê sách
Tầng 1 Khu vực tìm kiếm tài liệu điện tử, DVD, Laptop, Tivi IP
Tầng 2 Phòng đọc sách số 2, Phòng đọc sách số 3, Phòng tự học
Tầng 3 Không gian nghỉ ngơi ngoài trời, Phòng tài liệu mở (Khoa học nhân văn), Phòng Hành chính thư viện, Phòng tọa đàm TM
Tầng 4 Phòng tư liệu mở (văn học, lịch sử
Tầng 5 Phòng tư liệu mở (văn học, lịch sử)
Tầng 6 Phòng tư liệu mở (Khoa học tự nhiên, Mỹ thuật)
Tầng 7 Phòng tư liệu mở (Phòng tư liệu đặc biệt)
Tầng 8 Dự tính khu sách lịch sử