주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Hướng dẫn nhập học> Nội dung chiêu sinh > Phương pháp tuyển sinh

Phương pháp tuyển sinh - Nội dung chiêu sinh


Phương pháp tuyển sinh

Phương pháp tuyển sinh
Hồ sơ Kiểm tra hồ sơ Phỏng vấn Số lượng tuyển sinh
Chương trình học tiếng Hàn 50% 50%
(Phỏng vấn bằng điện thoại hoặc
hình ảnh thông qua người đại diện
ở nước ngoài)
00 người
Hệ đại học 50% 50%
(Phỏng vấn bằng điện thoại hoặc
hình ảnh thông qua người đại diện
ở nước ngoài)
00 người

Ban giám khảo sẽ chọn sinh viên nước ngoài của trường, xét duyệt hồ sơ để tuyển chọn sinh viên.
Nội dung xét tuyển : đánh giá hồ sơ cá nhân, bảng điểm THPT và kết quả học tập cao đẳng,đại học hay cao học (nếu có), khả năng tiếp thu, khả năng tài chính…
Sau khi đánh giá hồ sơ , nếu nhận xét học sinh không có khả năng tiếp thu, thì sẽ không được tuyển chọn (không phụ thuộc vào chỉ tiêu)