주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Dịch vụ hàng không > Giới thiệu giảng viên

Giới thiệu giảng viên_Khoa Dịch vụ hàng không


 • Tên : Kwon Do Hee
 • Chuyên môn : Dịch vụ hàng không, Tiếng Anh nghiệp vụ hàng không, Tiếng Anh phỏng vấn hàng không
 • E-mail : goglobal@mail.kwu.ac.kr
 • Tên : Yoon Eun Jeong
 • Chuyên môn: Anh ngữ học ( Ý nghĩa luận)
 • E-mail : ejyun@mail.kwu.ac.kr
 • Tên: Chu Jong Dae
 • Chuyên ngành: Du lịch hàng không học, Kinh doanh tiếp đãi khách
 • E-mail : jdchu@mail.kwu.ac.kr
 • Tên: In Ok Nam
 • Chuyên ngành: Dịch vụ marketing, Lý luận kinh doanh hàng không, Lý luận hành động của người tiêu dung, Lý luận du lịch học
 • E-mail : onin@kwu.ac.kr
 • Tên: Chung Min Joo
 • Chuyên ngành:
 • E-mail : mjchung@kwu.ac.kr
 • Tên: Park In Hye
 • Chuyên ngành:
 • E-mail : ulrich27@kwu.ac.kr
 • Tên: Oh Ji Kyung
 • Chuyên ngành:
 • E-mail : jkoh24@kwu.ac.kr