주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Tiếp thị qua điện thoại > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Tiếp thị qua điện thoại


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học
(Tiếng Việt)
Tên môn học
(Tiếng Anh)
Phân loại Tín chỉ Thuyết mình môn học
1 1 Sự hiểu biết về kinh tế Introducation
to
Economics
Môn tự chọn 3 Nghiên cứu tìm hiểu lý thuyết đáp ứng nhu cầu hiện trang kinh tế xuất hiện từ thực tế và các khái niệm cơ bản về kinh tế học như kinh tế, vấn đề kinh tế, thể chế kinh tế.
1 3 Giới thiệu hình thức tiếp thị qua điện thoại Introduction
to
Telemarketing
Môn tự chọn 3 Học tập lý thuyết và thực hành đa dạng về phân tích thành quả, giám sát, quản lý tổ chức trung tâm cuộc gọi, kỹ năng quản lý cơ bản tiếp thị qua điện thoại.
2 1 Quản lý trung tâm liên lạc Contact
Center
Management
Môn tự chọn 3 Học kỹ năng quản lý trung tâm cuộc gọi du lịch trong và ngoài nước, tức là học tập phương án nâng cao hiệu suất và cắt giảm kinh phí, giám sát và đo phẩm chất cách nghe điện thoại, sử dụng chiến lược của trung tâm cuộc gọi.
2 3 Giới thiệu về cách gọi điện thoại qua web Introduction
to Web-Call
Marketing
Môn tự chọn 3 Sinh viên được huấn luyện thành thạo qua thực hành tại phòng thực hành theo mô hình bên trong máy bay để có thể nhuần nhuyễn và nắm bắt nội dung phục vụ phòng và quá trình tiến hành tổng thể về sự phục vụ khách từ khâu lên máy bay đến khâu hạ cánh. Sinh viên còn được học những kiến thức phục vụ thực tế, sử dụng thành thạo từ ngữ chuyên môn về lĩnh vực phục vụ trên máy bay và nắm rõ cách thức cũng như trình tự phục vụ phù hợp cho từng loại máy bay.
2 3 Cơ sở dữ liệu tiếp thị Database
Marketing
Môn tự chọn 3 Giáo dục chủ yếu bằng các ví dụ thực tế cùng với lý thuyết về chiến lược và khái niệm cơ bản của kỹ năng tiếp thị sử dụng thông tin khách hàng.
3 1 Quy luật của trung tâm liên lạc Law of
Contact
Center
Môn tự chọn 3 Bắt nguồn từ quy luật liên quan đến trung tâm cuộc gọi, giới thiệu các quy tắc đặc biệt vì sự tiêu chuẩn hóa phẩm chất phục vụ.
3 1 Tiếp thị toàn cầu Global
Marketing
Môn tự chọn 3 Giáo dục phân tích môi trường, khái niệm cơ bản với sự lựa chọn thị trường, quá trình phát triển và hình thành lý thuyết tiếp thị toàn cầu.
3 3 Quản lý quan hệ khách hàng Customer
Relationship
Management
Môn tự chọn 3 Học tập hệ thống hỗ trợ và xây dựng kế hoạch hoạt động tiếp thị cơ bản về đặc tính của khách hàng, tổng hợp và phân tích tài liệu bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp có liên quan đến khách hàng.
4 1 Kỹ năng văn phòng của trung tâm liên lạc Office Skill
for Contact
Center
Môn tự chọn 3 Giới thiệu ví dụ thực tế và giáo dục tri thức cơ bản để nuôi dưỡng năng lực quản lý và xúc tiến công việc thực tế cần thiết đối với các nhà quản lý trung tâm cuộc gọi.
4 3 Sự phát triển và kế hoạch nghề nghiệp trong trung tâm liên lạc Career Plan
and
Development
in Contact
Center
Môn tự chọn 3 Học tập kỹ năng để phát triển dự án dựa vào nền tảng kiến thức thực tập và lý thuyết liên quan đến trung tâm cuộc gọi.