주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Phúc lợi xã hội > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa Phúc lợi xã hội


Khoa Phúc lợi xã hội

Khoa Phúc lợi xã hội

Giới thiệu khoa ngoành

Khoa phúc lợi xã hội đào tạo các chuyên gia thực hiện chính nghĩa xã hội với sự biến đổi xã hội phù hợp, lấy làm nền tảng cho việc hiểu biết về các tác dụng, tương tác của chúng và những yếu tố đa dạng của hoàn cảnh xã hội, hành động con người, kĩ thuật thực hiện và chế độ, kiến thức thực hiện cần thiết cho hiện trường thực hiện phúc lợi xã hội.
Với nền tảng mục đích thành lập nhà trường, khoa phúc lợi xã hội đào tạo chuyên gia phúc lợi xã hội đa năng có năng lực kế hoạch, điều hành một chương trình với cơ sở có tổ chức theo sự đa dạng về lĩnh vực thực hiện phúc lợi xã hội, kiến thức chuyên môn của trọng tâm giải quyết vấn đề nhu cầu tại hiện trường thực hiện, ý thức triệt để về việc làm chuyên môn phúc lợi xã hội.

Mục tiêu khoa ngành

Các mục tiêu giáo dục cụ thể để đạt được mục đích của khoa phúc lợi xã hội như sau
1. Đào tạo chuyên gia có năng lực thực tiễn triệt để, và tuân thủ các nguyên tắc chung về đạo đức của bộ phúc lợi xã hội.
2.Rèn luyện khả năng thực tiễn lấy trọng tâm là giải quyết những vấn để cho khách hàng tùy theo từng lĩnh vực của khoa phúc lợi xã hội
3. Đào tạo các nhà lãnh đạo có trình độ cao trên cơ sở lý luận tổ chức, hệ thống điều hành của cơ quan phúc lợi xã hội đa dạng.
4. Đào tạo các nhà kế hoạch có khả năng điều hành, phát triển những chương trình có thể điều hành với lý luận, khả năng thực hiện tại hiện trường phúc lợi xã hội.

Các chứng chỉ

Chuyên gia phúc lợi xã hội cấp 1,2
Giáo viện chăm sóc trẻ em cấp 2
Chuyên gia sức khỏe gia đình
Chuyên gia tư vấn thanh thiếu niên
Người chỉ đạo thanh thiếu niên
Chuyên gia phúc lợi xã hội trường học
Chuyên gia trị liệu âm nhạc
Chuyên gia trị liệu bằng nụ cười

Tương lai sau khi tốt nghiệp

Nhân viên đảm trách phúc lợi xã hội, cơ quan phúc lợi xã hội, cơ sở vật chất phúc lợi xã hội, trường học, bệnh viện, công ty bảo hiểm sức khỏe, trung tâm tài trợ sức khỏa gia đình, trung tâm tài trợ gia đình đa văn hóa, giáo viên nhà trẻ,…