주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Phúc lợi xã hội > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Phúc lợi xã hội


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học
(Tiếng Việt)
Tên môn học
(Tiếng Anh)
Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết mình môn học
1 1 Phúc lợi xã hội học Introduction to Social Welfare Môn bắt buộc 3 Sinh viên sẽ được giải thích những cơ bản ban đầu về các lĩnh vực trọng tâm, giá trị, triết học, khái niệm như một nền tảng để học ngành phúc lợi xã hội. Hơn nữa môn này còn giải thích từng bước một mối quan hệ của các lý luận khoa học xã hội khác, mối quan hệ và những đặc điểm của ngành kinh doanh xã hội.
1 3 Hoàn cảnh xã hội và hành động của con người Human Behavior and the Social Environment Môn bắt buộc 3 Nghiên cứu quá trình thay đổi tình cảm và sự ham muốn cơ bản, tính cách của con người theo hoàn cảnh xã hội bằng giai đoạn đầu để hiểu được nguyên lý hành động của con người; được học các ứng dụng về phúc lợi xã hội bằng việc phân tích mối quan hệ nhân quả của hoàn cảnh với lễ cúng mang tính tâm lý như thế này.
2 1 Lý luận hành chính phúc lợi xã hội Social Welfare Administration Môn bắt buộc 3 Môn học liên quan đến nguyên lý hành chính trong tổ chức, hiểu được trách nhiệm và công việc củanhân viên hành chính, vấn đề của công nghệ, nguyên tắc hành chính trong cơ quan phúc lợi xã hội và xem xét thực tế cùng với tính đặc thù của hành chính phúc lợi xã hội.
2 1 Lý luận thực tiễn phúc lợi xã hội Social Work Practice Theories Môn bắt buộc 3 Quan sát bằng con mắt tổng quan những tri thức cơ bản về thực tiễn phúc lợi xã hội mà đối tượng là một tập thể, một gia đình, cá nhân với những tri thức thuở ban đầu về tất cả thực tiễn phúc lợi xã hội. Xem xét việc quản lý thực tế, loại hình thực tiễn đối tượng đặc biệt thực tiễn phúc lợi xã hội, lý thuyết về quá trình và mối quan hệ thực tiễn phúc lợi xã hội, tầm nhìn tổng quát, giá trị và triết học cơ bản của thực tiễn phúc lợi xã hội một cách cụ thể.
2 3 Lý thuyết công nghệ thực tiễn phúc lợi xã hội Skills and Techniques for Social Work Practice Môn bắt buộc 3 Để cải thiện chức năng xã hội của tập thể, gia đình và cá nhân, chúng ta phải đặt trọng tâm vào sự định hướng, phương pháp hay, công nghệ thực tiễn đa dạng mà chuyên gia về phúc lợi xã hội phải hiểu rõ. Đặc biệt, thông qua sự luyện tập và nghiên cứu thực tế, sự định hướng, phương pháp hay, công nghệ thực tiễn được tác động lên các đối tượng thực tiễn và nhấn mạnh sự luyện tập được đánh giá cũng như can thiệp vào thực tế.
2 3 Lý thuyết điều tra nghiên cứu phúc lợi xã hội Research Methods for Social Welfare Môn bắt buộc 3 Việc học tập những lý luận ban đầu và những khái niệm cơ bản về sự khảo sát phúc lợi xã hội bằng phương pháp khoa học được đặt lên hàng đầu. Theo đó, sau khi hiểu khái quát về phương pháp khoa học xã hội, phương pháp mang tính khoa học và khoa học thì những phương pháp hay và các lý luận cơ bản theo sự cơ bản hóa phân tích tư liệu với sưu tập tài liệu, phát triển công cụ đo lường, lấy mẫu, lập kế hoạch điều tra, định nghĩa khái niệm và thiết lập giả thuyết, lựa chọn vấn đề khảo sát có trình tự chung của điều tra phúc lợi xã hội trở nên quen thuộc và thành thục.
3 1 Lý thuyết phúc lợi xã hội địa phương Community Welfare Môn bắt buộc 3 Học được phương pháp và lý thuyết công nghệ đầu tiên xã hội địa phương bằng phương pháp thực tiễn phúc lợi xã hội đang tiếp cận với xã hội địa phương như một đối tượng; cải thiện và bồi dưỡng năng lực với tư cách là một chuyên gia phúc lợi xã hội vì thực tiễn phúc lợi xã hội địa phương thông qua việc am hiểu đa dạng các lĩnh vực thực tiễn của phúc lợi xã hội địa phương.
3 1 Chính sách phúc lợi xã hội Social Welfare Policy Môn bắt buộc 3 Thành lập khái niệm về chính sách phúc lợi xã hội; xem xét kỹ mối quan hệ với các phạm vi lân cận và chính sách phúc lợi xã hội. Am hiểu về đất nước có phúc lợi cao của chính sách phúc lợi xã hội và tìm hiểu các hệ thống tư tưởng đa dạng ảnh hưởng đến chính sách phúc lợi xã hội. Hơn nữa còn xem xét đến cả chính sách phúc lợi xã hội về hoàn cảnh xuất hiện của chính sách phúc lợi xã hội.
3 3 Pháp chế phúc lợi xã hội Social Welfare and Law Môn bắt buộc 3 Nghiên cứu nguyên lý chung cùng với mục đích và giá trị phúc lợi xã hội, quyền sống, khái niệm Luật phúc lợi xã hội với cái nhìn cơ bản về Luật phúc lợi xã hội; sau khi nắm bắt cấu trúc và phạm vi cùng với quá trình hình thành pháp chế phúc lợi xã hội, sinh viên học tập các nội dung pháp luật về các lĩnh vực đặc biệt của Luật phúc lợi xã hội của đất nước, do chương trình phúc lợi xã hội có trong thực tiễn phúc lợi xã hội thông qua việc am hiểu nó có được tiến hành không dưới pháp chế nào đó nên nó cải thiện năng lực ứng dụng nội dung của pháp luật.
3 3 Thực tập hiện trường phúc lợi xã hội Social Work Field Practice 1 Môn bắt buộc 3 Tham gia vào quá trình đánh giá, truyền đạt, cơ hội phục vụ ở hiện trường phúc lợi xã hội và thành thạo công việc mang tính thực tế thông qua việc hướng dẫn của giáo viên thực tập nhà trường với sự chỉ đạo của người quản lý cơ quan phúc lợi xã hội. Có thể cải thiện năng lực và tư chất với tư cách của một chuyên gia phúc lợi xã hội bằng cách viết báo cáo thực tập.