주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Tư vấn tâm lý > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Tư vấn tâm lý


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
3 1 Khái niệm tư vấn và thực tế Counseling Theory and Practice Môn tự chọn 3 Hiểu khái quát ngành tư vấn tâm lý và nghiên cứu các lý luận đa dạng như tư vấn cách điều trị hiện tại, tư vấn phân tích giao thiệp, tư vấn về chủ nghĩa hình thái, tư vấn về hành động trí tuệ con người, tư vấn trọng tâm con người, tư vấn phân tích thần kinh. Hơn nữa, sinh viên sẽ thông thạo phương pháp tư vấn thực tế trên nền tảng của sự hiểu biết mang tính lý thuyết như thế này.
2 1 Tâm lý bất thường học Abnormal Psychology Môn tự chọn 3 Nắm bắt đúng các khái niệm của cái bình thường và không bình thường , hiểu được cái hữu hình khuyết tật có tính hoạt động, trí tuệ con người, tình cảm có thể phát sinh ở thanh thiếu niên và trẻ em; nghiên cứu về biện pháp phòng ngừa, cách điều trị và nguyên nhân đó.
2 3 Tâm lý tính cách học Personaloty Psychology Môn tự chọn 3 Sinh viên sẽ được học các nội dung về phương pháp, nghiên cứu tính cách, quá trình hình thành tính cách và  nhiều lý luận tính cách về khí chất, tính xu thế bẩm sinh của con người.
2 3 Tâm lý học tập Learning Psychology Môn tự chọn 3 Xử lý phương pháp nghiên cứu, kết quả thực nghiệm và lý luận chủ yếu về ký ức được xem như là giai đoạn của trí tuệ con người và hiện tượng học tập liên quan đến điều này, sự hình thành tiêu chuẩn chủ yếu của việc học tập.
3 1 Tư vấn con đường tương lai Career Counseling Môn tự chọn 3 Nuôi dưỡng năng lực và tri thức để quyết định và tham sát con đường tương lai của người muốn được tư vấn như chọn lựa nghề nghiệp, sử dụng thông tin việc làm, tính cách của người muốn được tư vấn.
3 3 Tư vấn theo nhóm Group Counseling Môn tự chọn 3 Bắt nguồn từ các biện pháp và nội dung có tính lý luận về tư vấn tập thể rồi lên kế hoạch và điều hành cho nhóm, xử lý những nội dung cần thiết.
3 1 Kiểm tra tâm lý Psychological Testing Môn tự chọn 3 Có thể chuẩn đoán và làm rõ một cách khách quan các vấn đề của người được tư vấn thông qua việc đánh giá tâm lý đa dạng, đánh giá tính cách, đánh giá trí tuệ mà có thể áp dụng ở hiện trường tư vấn.
2 1 Thống kê tâm lý Statistics in Psychology Môn tự chọn 3 Biết rõ nội dung các tư liệu chuyên môn cơ bản về thống kê học, sơ đồ phân tán, khái niệm về cơ bản thống kê, sơ đồ phân bố và phân tích, truy lí thống kê.
1 1 Nhập môn tâm lý học Introduction to Psychology Môn tự chọn 3 Ngành tâm lý là ngành nghiên cứu về các quá trình mang tính xã hội, tính tâm lý, tính sinh lý có liên quan đến các hoạt động của động vật và con người.