주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học


Khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học

Khoa Giáo dục tiếng Anh trẻ em

Giới thiệu khoa ngành

Khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học trường đại học nữ Kwangju là khoa sư phạm đào tạo giáo viên trường đặc biệt trung học, đảm nhận cấp học đặc biệt bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông bình thường, bậc trung học cơ sở trường đặc biệt.
Toàn thể sinh viên nhập học ngành này hoàn thành chương trình giáo dục do nhà nước, nhà trường, khoa ngành chỉ định, và sẽ được chứng chỉ giáo viên chính thức trường đặc biệt cấp trung học cấp 2. Các sinh viên đang học sẽ cố gắng học trong 4 năm, trở thành giáo viên trường đặc biệt tài giỏi, cống hiến cho sự phát triển cho đối tượng giáo dục đặc biệt và giáo dục đặc biệt của Hàn Quốc.
Chương trình giáo dục khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học bao gồm Lý luận giáo dục đặc biệt (trên 42 học phần) + môn học đánh dấu trường trung học (trên 30 học phần) + môn học giáo chức (20 học phần). Lý luận giáo dục đặc biệt là môn học bắt buộc phải học cho tất cả các sinh viên thuộc khoa. Trong trường hợp giáo viên trường trung học và phổ thông, môn học đánh dấu được chỉ định nên hoàn thành môn học liên quan đến môn học tùy theo khả năng của mỗi sinh viên.
Theo quy định Luật giáo dục đặc biệt người khuyết tật được chỉnh sửa, để đẩy mạnh hoạt động giáo dục theo từng chu kì sinh sống của những đối tượng giáo dục đặc biệt, sinh viên bắt buộc phải được giáo dục hết bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tỉ lệ cấp học trung học thấp hơn tỉ lệ cấp học tiểu học. Theo các thống kê và nhu cầu trên, triển vọng của cấp học đặc biệt bậc trung học phổ thông, cả trung học cơ sở đều sẽ ngày càng tăng.
Nhằm mục đích nâng cao tính chính xác của độ chuyên môn, hệ thống đào tạo giáo viên trường đặc biệt, chính phủ đã mở khoa, chia theo từng bậc của khoa giáo dục đặc biệt (mầm non, tiểu học, trung học). Từ đó khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học được mở, điều hành đầu tiên tại khu vực Kwangju, Jeon-nam. Với điều đó, chúng tôi mong khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học trường đại học nữ Kwangju sẽ thực hiện ước mơ trở thành giáo viên giáo dục đặc biệt. Nhằm mục đích nâng cao tính chính xác của hệ thống đào tạo, và mở rộng tính chuyên môn trong việc đào tạo giáo viên trường đặc biệt, chính phủ đã mở khoa, chia theo từng bậc của khoa giáo dục đặc biệt (mầm non, tiểu học, trung học). Từ đó khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học được mở, điều hành đầu tiên tại khu vực Kwangju, Jeon-nam. Với điều đó, chúng tôi sẽ hiện thực hóa được giấc mơ trở thành giáo viên giáo dục đặc biệt tại khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học trường đại học nữ Kwangju.

Mục tiêu giáo dục

Khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học là khoa sư phạm, có mục đích giáo dục theo tiêu chuẩn, pháp luật liên quan đến đào tạo giáo viên quốc gia.
Trên cơ sở mục đích thành lập trường, khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học đào tạo giáo viên đặc biệc bậc trung học có năng lực giáo dục thực tế trẻ em khuyết tật, có kiến thức chuyên môn nâng cao về giáo dục đặc biệt, ý thức trách nhiệm triệt để về giáo chức.
Để đạt mục tiêu trên, có các mục đích sau:
Để đạt được mục đích giáo dục, khoa có các mục tiêu cụ thể như sau:
1. Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm giáo dục triệt để, nhân cách cần thiết đối với giáo viên đặc biệt bậc trung học
2. Tiếp thu cách chỉ đạo thực tế, kiến thức trình độ cao về trẻ em đặc biệt theo từng lĩnh vực khuyết tật
3. Tiếp thu kiến thức chuyên môn về quá trình giáo dục trường trung học bình thường, đặc biệt
4. Rèn luyện, tiếp thu cách giáo dục ứng dụng hiện trường trên cơ sở thực tế và lí luận giáo dục đặc biệt, giáo dục học.

Chứng chỉ

Chứng chỉ đạt được của sinh viên tốt nghiệp khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học như sau
Giáo viên chính thức trường đặc biệt tiểu học cấp 2
Chuyên gia chỉ đạo trẻ em đặc biệt (Hội viện giáo dục suốt đời Hàn Quốc)
Các chứng chỉ khác liên quan đến giáo dục đặc biệt

Tương lai

Hướng đi chính của sinh viên tốt nghiệp khoa giáo dục đặc biệt bậc trung học như sau
Giáo viên đặc biệt bậc trung học trường đặc biệt công, dân lập
Giáo dục đặc biệt cấp học trung học trường bình thường công, dân lập
Giáo viên cơ quan phúc lợi người khuyết tật, giáo viên cơ quan giáo dục