주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Giáo dục đặc biệt bậc tiểu học > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Giáo dục đặc biệt bậc tiểu học


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1 Giới thiệu về sự giáo dục đặc biệt Introduction to Special Education Môn sư phạm 3 Quan sát xu thế nghiên cứu với sự phát triển giáo dục đặc biệt, mối quan hệ giữa giáo dục đặc biệt với giáo dục thông thường, giữa đặc tính với tình cảm về các trẻ em đặc biệt; học tập giai đoạn làm tái hoạt động nghề nghiệp  với những chương trình giáo dục, quá trình giáo dục, đặc tính cho mỗi đặc thù khuyết tật. Đặc biệt, để cải thiện chất lượng cuộc sống như người bình thường cho các trẻ em khuyết tật thì phải học tập xu thế mang tính quốc tế rồi nuôi dưỡng năng lực ban đầu để có thể tiếp nối ở hiện trường giáo dục đặc biệt.
1 3 Giáo dục cho trẻ em chậm phát triển trí tuệ Education for the Mentally Retarded Môn bắt buộc 3 Học được những kiến thức ban đầu về giáo dục trẻ rối loạn thần kinh như cách giảng dạy, quá trình giáo dục theo tiêu chuẩn đặc biệt ( gồm: quá trình giáo dục đặc biệt với quá trình giáo dục bậc mầm non, tiểu học, trung học, trung học phổ thông thông thường), khảo sát lịch sử, đặc tính, khái niệm về trẻ rối loạn thần kinh.
1 3 Giáo dục trẻ em bị rối loạn trong giao tiếp Education for Students with Communication Disorders Môn bắt buộc 3 Nuôi dưỡng khả năng phân biệt, chẩn đoán và am hiểu sự hiện diện cũng như nguyên nhân khuyết tật hiểu ý nhau mà đa số các trẻ em bị khuyết tật đều có; nắm rõ ưu khuyết điểm của các chương trình hiểu ý nhau qua trung gian được áp dụng đa dạng theo sự tiếp cận mang tính lý thuyết rồi nuôi dưỡng năng lực thực tế có thể áp dụng phù hợp ở hiện trường giáo dục thực tế.
2 1 Giáo dục trẻ em bị rối loạn cảm xúc và hành vi Education for Students with Emotional & Behavioral disorders Môn bắt buộc 3 Học tập nghiên cứu lý thuyết và thực hành về tất cả các dạng khuyết tật hành động với tình cảm như xử lý mang tính giáo dục với quá trình giáo dục theo tiêu chuẩn đặc biệt với khuyết tật hữu hình, sự phân biệt, đặc tính, khái niệm về trẻ khuyết tật hành động và tình cảm.
2 1 Giáo dục trẻ em khiếm thị Education for the Visually Impaired Môn bắt buộc 3 Học được những kiến thức cơ bản có tính tổng thể về giáo dục trẻ khuyết tật về mắt như huấn luyện tính chuyển động, tập xem chữ nổi, phương pháp giảng dạy, quá trình giáo dục, đánh giá chẩn đoán, đặc tính, khái niệm về trẻ khuyết tật về mắt (맹, thị lực yếu).
2 3 Phương pháp giảng dạy theo các môn học giáo dục đặc biệt Instructional Methods of Subject in Special Education Môn bắt buộc 3 Xem xét kỹ thực tế quản lý quá trình giáo dục, tính đặc thù và hữu hình của quá trình giáo dục giáo dục đặc biệt; căn cứ vào điều này chúng ta nghiên cứu và phát triển mô hình giáo dục phù hợp với cá em học sinh khuyết tật.
3 1 Giáo dục trẻ em khuyết tật học tập Education for the Learning Disability Môn bắt buộc 3 Nghiên cứu các phân biệt với bối cảnh lịch sử , đặc tính, khái niệm về khuyết tật học tập; học tập lý thuyết và thực hành về toàn bộ khuyết tật học tập như giáo dục trẻ khuyết tật học tập tại hiện trường giáo dục mở, điều hành và hướng dẫn cách học tập đặc biệt, xử lý mang tính giáo dục và điều hành quá trình giáo dục có tiêu chuẩn đặc biệt theo ý muốn của mỗi trẻ thông qua việc đánh giá quá trình giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
3 1 Giáo dục trẻ em khiếm thính Education for the Children with Hearing Impairments Môn tự chọn 3 Học được kiên thức ban đầu chung chung của giáo dục trẻ khuyết tật về tai như dạy ngôn ngữ bằng tay, cách giảng dạy, quá trình giáo dục, đánh giá nhận xét, đặc tính, khái niệm về trẻ khuyết tật ở tai (농, nghe kém).
3 3 Giáo dục người khuyết tật vật lý Education for Students with Physical Disabilities Môn bắt buộc 3 Nắm bắt và tiêp cận thực tế, lý thuyết về giáo dục trẻ chậm phát triển; học tập kiến thức chiến lược giảng dạy theo hoàn cảnh, phát triển chương trình giáo dục, nguyên nhân phát sinh dựa theo khuyết tật chậm phát triển; nuôi dưỡng năng lực thực tiễn về việc áp dụng vào các chương trình.
3 3 Giáo dục trẻ rối loạn tự kỷ Education for Students with Autistic Spectrum Disorders Môn tự chọn 3 Nắm bắt và tiêp cận thực tế, lý thuyết về giáo dục trẻ mắc chứng tự kỷ; học tập kiến thức chiến lược giảng dạy theo hoàn cảnh, phát triển chương trình giáo dục, đặc tính của khuyết tật do mắc chứng tự kỷ; nuôi dưỡng năng lực thực tiễn về việc áp dụng vào các chương trình.
4 1 Quản lý lớp học đặc biệt bậc tiểu học Classroom Management of Special Education for Elementary Students Môn tự chọn 3 Học tập các phương pháp cụ thể về việc hướng dẫn hành động và giáo khoa cùng với phương pháp điều hành học tập theo đặc tính của hệ thống chuyển tiếp giáo dục đặc biệt như phòng tài liệu (Phòng trợ giúp học tập), lớp học đặc biệt ở trường học bình thường với lớp học내의 ở trường học đặc biệt.