주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Điều dưỡng > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Điều dưỡng


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1 Sự phát triển loài người Human Development Môn tự chọn 2 Hiểu được con người là đối tượng của sự trông nom như là học tập những đặc tính của giai đoạn phát triển con người bằng nền tảng, học được lý thuyết đúng đắn về sự trưởng thành bình thường từ khi còn là bào thai đến khi chết đi.
1 1 Sự hiểu biết về tâm lý học Psychology Môn chung 2 Học cách ứng dụng về thế giới hiện thực và khung lý thuyết để hiểu về thế giới bên trong và bên ngoài hành động của con người mà chúng đang tác động lẫn nhau đến môi trường.
2 1 Dinh dưỡng lâm sàng học Clinical Nutrition Môn tự chọn 1 Học về thức ăn trị liệu của từng loại bệnh cùng vơi các nguyên lý của biện pháp ăn uống và vấn đề sức khỏe nảy sinh cùng trạng thái dinh dưỡng phù hợp với chu kỳ sự sống, lý thuyết cơ bản của dinh dưỡng học; giúp hình thành thói quen tốt hơn.
2 1 Khám sức khỏe Physical Examination Môn tự chọn 2 Học cách kiểm tra thể chất theo từng hệ thống cơ bản và học được kiến thức mang tính sinh lý học và giải phẩu; có thể tiến hành phương pháp giải quyết vấn đề tích cực quan trọng, tiến hành lên các đối tượng có vấn đề về sức khỏe như thể nuôi dưỡng khả năng có thể phân biệt vấn đề bình thường và vấn đề không bình thường.
2 1 Điều dưỡng và văn hóa Nursing and culture Môn chung 2 Đây là môn học giúp am hiểu tính đa dạng về văn hóa của từng quốc gia cùng với xã hội, gia đình và cá nhân đúng với thời đại thế giới đang đổi mới; học về tính đa dạng của vấn đề sức khỏe và khái niệm sức khỏe dựa vào sự khác nhau về văn hóa như thế này; còn giúp học được các kỹ thuật và tri thức cơ bản như là chuyên ngành cụ thể mà có thể tiến hành việc chăm nom vì các đối tượng đa dạng.