주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Tác nghiệp trị liệu > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Tác nghiệp trị liệu


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc



Giới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1 Giới thiệu ngành tác nghiệp trị liệu Introduction of Occupational Therapy Môn tự chọn 3 Giới thiệu lịch sử về tác nghiệp trị liệu, học từ chuyên ngành cơ bản được dùng trong việc trị liệu và đánh giá tác nghiệp trị liệu, giới thiệu triết học và lý luận về tác nghiệp trị liệu. Và đây còn là môn học làm cho chúng ta hiểu được khái niệm cơ bản như tác nghiệp trị liệu cho trẻ em, người trưởng thành với tác nghiệp trị liệu cho các bệnh nhân bị khuyết tật chức năng thần kinh hay cơ thể đang sử dụng trong lâm sàng hiện đại.
1 3 Giải phẩu người và sự thực hành Human Anatomy & Practice Môn chung 2 Đây là môn học cơ bản cần thiết cho việc học tập sự cấu thành của cơ thể con người và việc hiểu rõ sự thay đổi cấu tạo và hình thái của bệnh nghề nghiệp đa dạng xuất hiện trong lâm sàng.
2 1 Ngành giải phẩu chức năng Functional Anatomy Môn tự chọn 3 Đây là môn học giúp có được kiên thức về sự di chuyển cơ bắp và thần kinh có chức năng quan trọng cần thiết trong ngành tác nghiệp trị liệu.
2 1 Ngành tác nghiệp trị liệu trẻ em và thực hành 1 Pediatric Occupational Therapy & Practice 1 Môn tự chọn 3 Đây là môn học cần thiết giúp học tập về phương pháp trị liệu và phương pháp tiếp cận của tác nghiệp trị liệu thông qua lý thuyết trị liệu da dạng đối với các trẻ chậm phát triển.
2 1 Kiểm tra vật lý Physical Examination Môn tự chọn 3 Đây là môn thực hành giúp hiểu rõ rồi tiến hành các phương pháp kiểm tra như cảm giác phạm vi có khả năng chuyển động các khớp với kiểm tra tứ chi về cơ bắp và phản xạ đa dạng liên quan đến cơ thể.
2 3 Tác nghiệp trị liệu người khuyết tật khám sức khỏe và thực hành 1 Occupational Therapy in Physical Disabilities 1 Môn tự chọn 3 Đây là môn học cần thiết giúp hiểu cách tiếp cận trị liệu và đánh giá tác nghiệp trị liệu; nghiên cứu và quan sát bệnh nhân bị khuyết tật thân thể vì nhiều nguyên nhân khác nhau.
2 3 Thực tập các hoạt động thường ngày và giải trí Activities of Daily Living & leisure practice Môn tự chọn 3 Học về phương pháp tiếp cận tính tác nghiệp trị liệu làm phát triển tối đa khả năng còn lại bằng các phương pháp như cải tiến môi trường, thay đổi hình dáng, áp dụng dụng cụ hỗ trợ đối với các bệnh nhân gặp khó khăn trong việc tự sinh hoạt đời thường do khuyết tật về cơ thể.
3 1 Vận động trị liệu và thực tập Therapeutic Exercise & Practice Môn tự chọn 2 Đây là môn cần thiết của tác nghiệp trị liệu giúp học tập được thông qua việc thực hành và giảng  dạy các khái niệm về cách tiếp cận có tính thần kinh sinh lý học và động lực học sinh vật thể để trị liệu bằng sự vận động với phân loại sự di chuyển của cơ thể con người.
3 1 Đánh giá tác nghiệp trị liệu Evaulation in Occupational Therapy Môn tự chọn 3 Đây là môn học giúp chúng ta có thể áp dụng đối với các bệnh nhân ở trạng thái lâm sàng và giúp hiểu cách phân tích, cách tiến hành và giới thiệu các đạo cụ đánh giá được cấu tạo hóa sự theo dõi và phỏng vấn lúc ban đầu để trị liệu các đối tượng của tác nghiệp trị liệu.
3 1 Liệu pháp tâm lý xã hội nghề nghiệp và thực hành Psychosocial Occupational Therapy & Practice Môn tự chọn 3 Đây là môn học cần thiết cho việc trị liệu bằng tác nghiệp, nó giới thiệu cách tiếp cận và lý do mà tác nghiệp trị liệu cần thiết cho bệnh nhân với thần kinh người trưởng thành và thiết lập kế hoạch trị liệu cũng như đánh giá tiêu chuẩn của khả năng, đặc tính của hành động khuyết tật có tính phát triển thần kinh của trẻ nhỏ.