주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa hành chính bảo vệ sức khỏe > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa hành chính bảo vệ sức khỏe


Khoa hành chính bảo vệ sức khỏe

Khoa hành chính bảo vệ sức khỏe

Mục đích giáo dục của khoa

Đào tạo nhân tài thế giới đồng thời đóng góp cho sự phát triển công nghiệp y tế chăm sóc sức khỏe địa phương qua việc kế hoạch kinh doanh y tế chăm sóc sức khỏe, người tiếp thị dịch vụ y tế, người kế hoạch du lịch y tế, thư kí y tế, cũng như đào tạo tài nguyên lao động cần thiết cho công nghiệp dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe, sự phát triển sức khỏe nhân dân.

Mục tiêu giáo dục của khoa

Để đạt được mục đích của khoa hành chính y tế, có các mục tiêu cụ thể như sau.
1. Cung cấp động cơ về khải tượng tương lai, sự khiêu chiến đối với phụ nữ, tự phát triển bản thân.
2. Cung cấp cơ hội tự kiếm tương lai phù hợp với tính cách của mình với nhận thức chính xác về công nghiệp y tế chăm sóc sức khỏe cho sinh viên đang học.
Cung cấp cơ hội tự tìm kiếm hương đi phù hợp với tính cách của bản thân với nhận thức chính xác về công nghiệp y tế chăm sóc sức khỏe cho sinh viên đang học.
3. Trọng tâm giáo dục phù hợp với khả năng học tập, tính cách của sinh viên năm 3
4. Đẩy mạnh tính chuyên môn của trọng tâm làm việc thực tế qua giáo dục thực tập hiện trường trên lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe, cung cấp môi trường học tập cho việc nhận chứng chỉ chuyên môn phù hợp với tương lai của mình cho các sinh viên năm 4.

Điều kiện nhân tài của khoa

Đào tạo nhân tài có nhân cách lẫn năng lực như sau qua mục tiêu, mục đích giáo dục.
1. Có lòng tự trọng, chững chạc đối với nhân lực chuyên môn trên lĩnh vực công nghiệp y tế chăm sóc sức khỏe.
2. Có tinh thần hi sinh, phục vụ với tính chuyên môn về nghiệp vụ của mình.
3. Đầu tư nỗ lực không ngừng cho sự tự phát triển bản thân đối với người phụ nữ có nghề nghiệp.
4. Tiếp thu cách ứng xừ và cách xã giao lịch sự có chuẩn kinh doanh toàn cầu hóa.

Chứng chỉ

Chứng chỉ chuyên môn của khoa
Thư kí y tế (kì thi giấy phép điều kiện quốc gia): người đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc có dự định tốt nghiệp
Người làm hành chính bệnh viện (kì thi giấy phép điều kiện quốc gia): người đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc có dự định tốt nghiệp
Người bảo hiểm y tế (trên 3 năm), người kế hoạch, quản lí bệnh viện (trên 3 năm)
Chứng chỉ khác (tùy chọn cho việc làm)
chuyên gia xử lí thông tin, chuyên gia máy tính,…