주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa y học thay thế > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa y học thay thế


Khoa y học thay thế

Khoa y học thay thế

Giới thiệu khoa ngành

Khoa y học thay thế trường đại học nữ Kwangju là khoa dành cho phụ nữ đầu tiên được thành lập vào năm 2005 phù hợp với xu thế đa nguyên hóa y tế thế giới, phát triển chính sách y tế quốc gia
Đào tạo chuyên gia y học thay thế chuyên môn có trí thức, vẻ đẹp trên nền tảng chương trình giáo dục có hệ thống với triết học giáo dục trọng tâm vào thực tế triệt để
Nghiên cứu các học thuật, chính sách y tế, quy định vê y học thay thế tại viện nghiên cứu y học thay thế có cơ sở vật chất lâm sàng y học thay thế tốt nhất trong nước năm 2008.
Có những thành quả nghiên cứu có y nghĩa trọng tâm vào y học thay thế trên lĩnh vực y học phương Đông với chương trình cao học y học thay thế được mới thành lập vào năm 2009.

Chứng chỉ

Chứng chỉ quốc gia (chuyên gia giáo dục chăm sóc sức khỏe, chuyên gia quả lí da, trợ lí y tá)
Chứng chỉ dân gian (Aroma, Pilates, Cairo )

Tương lai

Làm việc (bệnh viện thuốc bắc, trạm y tế, viện nghiên cứu)
Tiếp tục học tập (cao học ngành y học, khoa nha, dược học)
Du học (trường đại học )
Sáng lập (trung tâm y học thay thế, trung tâm điều trị)