주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Ngôn ngữ trị liệu > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Ngôn ngữ trị liệu


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1 Giới thiệu về bệnh rối loạn giao tiếp Introduction to Communicative Disorders Môn tự chọn 3 Đây là môn học cơ bản xử lý các lĩnh vực chuyên về bệnh lý ngôn ngữ một cách khái quát. Học khái quát về các khuyết tật phát sinh từ bệnh lý ngôn ngữ. Đặc biệt học kiến thức về quá trình tái hoạt động, phương pháp giáo dục, các đặc trưng của 4 lĩnh vực khuyết tật ngôn ngữ.
2 3 Rối loạn tính lưu loát Fluency Disorders Môn bắt buộc 3 Học các áp dụng thực tế và nguyên lý của các nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, biện pháp điều trị của khuyết tật tính lưu loát.
2 3 Chuẩn đoán và đánh giá người mắc chứng rôi loạn gia tiếp Diagnosis&Assessment in communication Disorders Môn bắt buộc 3 Học cách chẩn đoán đặc tính với cách điều trị khuyết tật có tínhsử dụng cùng với trạng thái, chuyện đã nghe, ý nghĩa của ngôn ngữ; học về tư thế của chuyên gia điều trị,thời gian kiểm tra, các loại kiểm tra, cách kiểm tra của từng cái.
3 1 Chứng rối loạn phát âm và âm vị học Articulation and Phonological Disorders Môn bắt buộc 3 Học cách sưu tầm và phân tích tiếng để biết rõ về khuyết tật về tiếng ồn, và học được nguyên nhân, triệu chứng khuyết tật tiếng ồn sau khi phân tích trạng thái biểu hiện cụ thể theo mẫu.
3 1 Rối loạn phát triển ngôn ngữ Language Development Disorders Môn bắt buộc 3 Nuôi dưỡng khả năng có thể chuẩn đoán đủ loại diện mạo của khuyết tật ngôn ngữ xuất hiện ở thời kỳ học ngôn ngữ, thời kỳ trưởng thành, thời kỳ lão hóa.
3 1 Thực tập chuẩn đoán bằng ngôn ngữ Practicum of Speech-Language Evaluation Môn bắt buộc 3 Học cách chẩn đoán đặc tính với cách điều trị khuyết tật có tínhsử dụng cùng với trạng thái, lời nói được nghe, ý nghĩa của ngôn ngữ; học về tư thế của chuyên gia điều trị,thời gian kiểm tra, các loại kiểm tra, cách kiểm tra của từng cái.
3 1 Quan sát quá trình tái hoạt động giao tiếp Observation for Speech-Language Rehabilitation Môn bắt buộc 3 Ban đầu sẽ làm những lý thuyết được học ở trường, quan sát và phân tích cảnh tượng lâm sàng ở hiện trường thực tế rồi chuẩn bị thực tập lâm sàng.
3 3 Rối loạn thần kinh giao tiếp Neurogenic Communication Disorders Môn bắt buộc 3 Học cách chẩn đoán phân biệt và điều trị các nguyên nhân, triệu chứng của khuyết tật ngôn ngữ được phát sinh do hiện tượng bệnh lý của hệ thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh trung ương.
3 3 Thực tập tái hoạt động giao tiếp Practicum of Speech-Language Rehabilitation Môn bắt buộc 3 Tiến hành điều trị trực tiếp dưới sự giảng dạy hướng dẫn lâm sàng và thành thục cách ghi chép bảng báo cáo điều trị và cách phòng ngừa bằng việc chẩn đoán tổng quát.
4 1 Rối loạn âm vị Voice Disorders Môn bắt buộc 3 Học để biết được nguyên nhân, triệu chứng, chuẩn đoán và cách điều trị khuyết tật giọng nói mang tính khả năng hay tố chất.