주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Khoa chăm sóc sức khỏe > Giới thiệu các khoa

Giới thiệu các khoa_Khoa chăm sóc sức khỏe


Khoa chăm sóc sức khỏe

Khoa chăm sóc sức khỏe

Giới thiệu khoa ngành

Đào tạo nhà kĩ thuật và quá trình chuyên môn y tế ưu tú đóng góp cho sự phát triển của phúc lợi y tế xã hôi

Mục tiêu của khoa

Mục tiêu giáo dục
Khoa chăm sóc sức khỏe là khoa tập trung chuyên sâu vào kĩ thuật mà y học và khoa học kĩ thuật được ghép với nhau và tạo thành vì những dịch vụ y tế với chất lượng cao được yêu cầu trong thế kỉ 21.
Sinh viên học những lĩnh vực xem là trọng tâm như dụng cụ y tế, và đào tạo y tế, thông tin y tế, y học cơ bản và sức khỏe được yêu cầu trong công nghiệp y học như những cơ quan liên quan đến y tế, doanh nghiệp dụng cụ y tế, bệnh viện,.. khoa cũng đào tạo các nhà kĩ thuật chuyên môn y tế ưu tú đóng góp cho sự phát triển của phúc lợi y tế xã hội qua việc thực tập thực tế và giáo dục chuyên ngành hệ thống có cả lý luận và công việc thực tế.
Triển vọng của khoa
Với động lực phát triển của Hàn Quốc trong thế kỉ 21 thì việc phát triển nhanh chóng của công nghiệp liên quan đến phúc lợi sức khỏe. Đặc bieetjm những lĩnh vực kĩ thuật mới nhờ vào việc dung hợp của IT, BT và NT cũng được ra đời
Bởi vì tỷ trọng khoa chăm sóc sức khỏe chiếm trong lĩnh vực y tế sức khỏe ngày càng to lớn nên tính quan trọng của khoa chăm sóc sức khỏe và yêu cầu về nhân lực cũng sẽ gia tăng mạnh.
Chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực công nghiệp có động lực phát triển mới đứng thứ 10 tquốc gia trong thế hệ mới. Nhiều nước tiên tiến cũng nhận thức được tính quan trọng của chăm sóc sức khỏe nên cũng đang mở rộng đầu tư và chi viện nhiều vào lĩnh vực này.
Là “Lĩnh vực kĩ thuật có triển vọng thế kỉ 21” được lựa chọn trong bộ tài nguyên công nghiệp.
Nếu dựa vào kế hoạch xúc tiến tổng hợp 17 động lực phát triển mới thì đây là kế hoạch chi viện 300 tỉ won vào R&D là trung tâm bệnh viện và đầu tư nghệ thuật 24.5 vào 200 khoản mục chi tiết.
Khoa chăm sóc sức khỏe dự định bỏ vốn tài chính của nghệ thuật 1.9 vào phát triển lâu dài nguyên liệu mới, nguyên liệu Bio, dụng cụ y tế bệnh cho người cao tuổi. dụng cụ chẩn đoán màn hình tiên tiến, và phát triển nghiên cứu Bio và thuốc mới Bio với những khái niệm mới đến năm 2013,

Lĩnh vực việc làm

Cơ quan y tế trị bệnh, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện của đại học, bệnh viện vứa và nhỏ
Công chức nghiệp vụ kĩ thuật sức khỏe và cơ quan công cộng liên quan đến y tế, Công đoàn bảo hiểm sức khỏe nhân dân, Tổ chức bảo hiểm y tế, Công ty bảo hiểm y tế, Phòng quản lí thông tin liên quan y tế, đại học và viện nghiên cứu liên quan đến khoa học kĩ thuật y tế
Công ty thiết bị y tế trong ngoài nước, công ty liên quan đến thông tin y tế, công ty liên quan đến bảo trợ y tế, doanh nghiệp tư về thiết bị y tế.
Học cao học liên quan đến bảo vệ sức khỏe và khoa học kỹ thuật trong y tế

Bằng cấp

Bằng cấp
Bằng cấp Khái lược và chức vụ tiến hành thực thi nơi Môn thi
Kĩ sư y tế/ kĩ sư công nghiệp y tế Bắt đầu từ những y học cơ bản như giải phẫu học, sinh lí học nghiên cứu thiết bị y tế trên nền tảng tri thức rộng không những về thiết bị y tế mà còn là khoa học kỹ thuật cơ bản như điện tử, điện, máy móc,..có thể lựa chọn sự an toàn cho người sử dụng lẫn bệnh nhân từ các giai đoạn phát triển, thực hiện chức vụ về quản lí tính an toàn và điểm chú ý cho người sử dụng về những thiết bị y tế đã được phát triển rồi. Bằng cấp quốc gia hiệp hội nhân lực công nghiệp Hàn Quốc - Y học cơ bản
- Khoa học kĩ thuật điện tử cho y học
- Thông tin và quy định an toàn y tế
- Thiết bị y tế
- Khoa học kỹ thuật máy móc dùng cho y học
Người tổ chức hành chính bệnh viện Thư kí quanr lí hành chính bệnh viện như tổng vụ, y vụ, nhân sự, kế hoạch, huấn luyện giáo dục, nguồn nhân lực có vai trò thực hiện xử lí nghiệp vụ như quản lí, chỉnh lí, quản lí vật liệu,.. Hiệp hội người quản lí hành chính bệnh viên Hàn Quốc - Chăm sóc sức khỏe con người, chế độ y tế (12)
- Y học cơ bản (12)
- Y vụ/ bảo hiểm(21)
- Kế toán/ tài vụ(20)
- Tỏ chức và nhân sự(19)
- điện toán ở bệnh viện(18)
- Quy định y tế(18)
Người thông tin y tế chăm sóc sức khỏe Thực hiện mỗi năm hơn 1 lần để có được bằng người quản lí thông tin bảo vệ sức khỏe về người ghi cháp y vụ để có thể tiến hành thành công sự thay đổi vai trò tử người ghi chép y vụ sang người quản lí thông tin bảo vệ sức khỏe. Hiệp hội ghi chép y vụ Hàn Quốc đoàn thể pháp nhân - Thông tin kinh doanh bệnh viện học
- Thông kê y tế sức khỏe
- Nền tảng y tế sức khỏe
- Thống kê y tế sức khỏe
Chuyên viên thiết bị bổ trợ nghị lực Theo điều 60 chương1 của pháp chế phúc lợi cho người tàn tật nói là thiết bị bảo trợ nghị lực con người làm thành nghề chế tạo thiết bi bổ trợ ý chí, cải tạo, sửa chửa và cố định cơ thể, kĩ sư thiết bị bảo trợ ý chí thì cần thiết để làm người tàn tật hoạt động lại cùng với những lĩnh vực khác của tái hoạt để giúp những người tàn tật sinh hoạt lại bình thường một cách độc lập và nâng cao thêm kĩ năng cho họ. Bằng cấp quốc gia viện thi quốc gia nhà y tế bào vệ sức khỏe Hàn Quốc - Nghiên cứu vận động, cơ thể học
- khoa học kĩ thuật tái hoạt và vật liệu học
- Quy định quan hệ y tế sức khỏe
- Thiết bị bảo trợ học
- Giải phẫu sinh lí học
- Tái hoạt y học ý chí học