주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

입학안내 주메뉴

Home > Đại học/ Cao học > Đại học giới thiệu > Khoa Liệu pháp y tế bảo vệ sức khỏe > Giới thiệu môn học

Giới thiệu môn học_Khoa Liệu pháp y tế bảo vệ sức khỏe


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn QuốcGiới thiệu môn học
Năm học Học kỳ Tên môn học (Tiếng Việt) Tên môn học (Tiếng Anh) Phân loại hoàn thành Tín chỉ Thuyết trình môn học
1 1 Giới thiệu ngành liệu pháp y tế bảo vệ sức khỏe Introduction to Biomedical Engineering Môn tự chọn 3 Nghiên cứu trọng tâm lý luận cung cấp nhu cầu về hiện tượng kinh tế xảy ra trong thực tế cùng với khái niệm cơ bản về kinh tế học như kinh tế, nấn về kinh tế, thể chế kinh tế.
1 3 Thông tin y tế học Medical Information Science Môn tự chọn 3 Truyền thông, mạng lưới, cơ sở dữ liệu có tính hệ thống truyền đạt y tế để sử dụng ý nghĩa khác, công nghệ tri thức và cách thức để thông tin hóa các tài liệu thử nghiệm lâm sàng với vật thể sống.
2 1 Điện toán bệnh viện Hospital Computer Science Môn tự chọn 2 Học tập thông qua thực hành cách quản lý Network và cấu trúc thực tế của hệ thống song hành với điện toán hóa bệnh viện về máy móc y tế.
2 3 Công nghệ máy y học Biomedical Mechanic Engineering Môn tự chọn 3 Hiểu tính lịch sử và đặc tính của vật thể sống và hiện tượng vật lý phát sinh trong hệ tự nhiên; học phân tích hiện tượng của vật thể lý thuyết và phương pháp thay thế nước nhân tạo có hiệu suất cao nhất.
3 1 Vật liệu sinh thái và động lực học Biomechanics Môn tự chọn 3 Học tập nguyên lý thời kỳ đầu có tính động lực học cần thiết trong việc phân tích tính động lực của vật thể sống; đưa ra các phương pháp tiếp cận với sự hiểu biết để thiết kế về vật ráp vào khớp nhân tạo, phân tích với am hiểu tính động lực về khớp của cơ thể con người.
3 3 Kỹ thuật phóng xạ học Radiation Engineering Môn tự chọn 3 Học nguyên lý và cấu tạo của máy tia phóng xạ mà có thể đại diện cho máy móc y tế; học tập cấu thành của trang bị màn hình với tính chất vật lý của tia phóng xạ đang trở thành cơ cở ban đầu.
4 1 Hệ thống điện ảnh y tế Medical Image System Môn tự chọn 3 Học về công nghệ màn hình y tế cần thiết trong việc chẩn đoán y tế.
4 3 Mạng truyền thông bệnh viện Hospital Communication Network Môn tự chọn 3 Học về quản lý bộ phận kinh doanh mạng lưới thông tin của bệnh viện, quản lý các chi nhánh của mạng lưới thông tin bệnh viện.