주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Nghe giảng> Đăng ký nghe giảng

Đăng ký nghe giảng_ Nghe giảng


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Thời giang đăng ký nghe giảng

Đăng ký môn học của học kỳ trong thời hạn đã được ấn định sẵn vào cuối học kỳ trước hay mỗi đầu học kỳ mới (Lịch đăng ký môn học xin tham khảo ở trang "thông tin bậc đại học")

Học phần đăng ký nghe giảng

Học kỳ quy định (Học kỳ 1 và 3)
Học phần tiêu chuẩn đạt được: 18 học phần Sinh viên có thành tích ưu tú: Những sinh viên có điểm trung bình của học kỳ trước hơn 4.20 thì có khả năng học thêm đến 21 học phần
Học kỳ được chọn bài giảng (học kỳ 2, 4)
Học phần tiêu chuẩn phải đạt được: 6 học phần Những sinh viên đang học ở học kỳ quy định cũng có thể đăng ký Phải đóng học phí cho mỗi học phần đăng ký Ví dụ: Học phần đăng ký có 3 học phần, trong trường hợp 1 học phần là 160,000 won thì tiền phải đóng là 160,000 won x 3 học phần = 480,000 won

Cách thức đăng ký nghe giảng là đăng ký qua mạng internet của trường

(Xin vào trang web này của trường: http://www.kwu.ac.kr/

Đăng nhập Internet (Tham khảo hình 1)
Mục Login được cấu thành bởi ID và mật mã.
ID là mã số sinh viên của mình.
Mật mã là 7 số chứng minh nhân cuối cùng trong 13 số của mình
Màn hình đăng nhập intranet (Hình 1)
Xin hãy tham khảo nút hướng dẫn cài đặt gói dịch vụ 2 Window XP. Vì có thể mắc lỗi trong quá trình thao tác trên máy tính.
Đăng ký nghe giảng
Click vào mục "nghe giảng" ở trên -> Click vào mục "Đăng ký nghe giảng" ở bên trái -> click vào nút "Dịch vụ Intranet" < /dd>
Chọn môn học: (Tham khảo hình 3)
Ngành học trong mỗi năm: Các môn học được mở lớp trong năm học và trong ngành của mình sẽ được liệt kê.
Môn bắt buộc, môn tự chọn, môn tự chọn A - môn tự chọn 1: Các môn học được giảng dạsy sẽ được liệt kê
Các môn học thuộc khoa ngành của sinh viên: Các môn học có mở lớp đến năm thứ 4 của ngành học mình đang học sẽ được liệt kê
Tra tên môn học: tìm và chọn các môn học được mở ở ngành khác trong thời khóa biểu
과목 선택 (그림3)