주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Nghe giảng > Nghe giảng lại

Nghe giảng lại_Nghe giảng


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

1. Nghe giảng lại là gì

Nghe giảng lại là đăng ký nghe giảng lại các môn học đã từng nghe trước đây

2. Mục đích của việc nghe giảng lại

Chủ yếu dành cho các trường hợp kết quả học tập của các môn học trước không tốt và muốn đăng ký nghe giảng lại để đạt được kết quả tốt hơn.

3. Phạm vi học phần đăng ký nghe giảng lại