주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Nghe giảng> Học phần hoàn tất mỗi năm

Học phần hoàn tất mỗi năm_Nghe giảng


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

1. Học phần đăng ký nghe giảng mỗi học kỳ
Sinh viên bình thường: từ 12 ~ 18
2. Học phần đăng ký nghe giảng mỗi năm
Học kỳ 1: trong vòng 18 học phần
Học kỳ 2: Trong vòng 6 học phần (nghe giảng tự chọn)
Học kỳ 3: Trong vòng 18 học phần
Học kỳ 4: Trong vòng 6 học phần (nghe giảng tự chọn)
3.Những sinh viên có điểm trung bình của học kỳ chính quy (học kỳ 1, 3) trên 4.20 không vượt quá 3 học phần cho mỗi học kỳ, có thể đăng ký đến 21 học phần.
4.Những sinh viên bị cảnh cáo bậc đại học có thể gia hạn học phần đăng ký nghe giảng
Học phần hoàn tất mỗi năm
Học kỳ Nghĩa vụ Số học phần có thể đạt được Học kỳ Nghĩa vụ Số học phần có thể đạt được
1 Bắt buộc 18 3 Bắt buộc 18
2 Tự chọn 6 4 Tự chọn 6