주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Nghe giảng > Học kỳ nghe giảng tự chọn

Học kỳ nghe giảng tự chọn_Nghe giảng


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Học kỳ bình thường của các trường đại học khác theo chế độ 4 học kỳ so với chế độ 2 học kỳ thì nó có khuyết điểm là tốn kém nhiều kinh phí và năng lực điều hành nhưng trường chúng tôi đang được tiến hành theo quy chế đó để bồi dưỡng thêm cho sinh viên mới tốt nghiệp,
dễ dàng trong cách giáo dục và các chuyên ngành chủ yếu là năng lực của sinh viên hơn.

Đối với học kỳ tự chọn có thể đăng ký tối đa 6 học phần theo quy định đăng ký của mỗi học phần, để đạt thêm số học phần không chỉ có cách đăng ký nghe giảng lại mà có thể chọn những bài giảng mở tự do để nghe thêm.

Ở trường chúng tôi học kỳ 2 và 4 là học kỳ nghe giảng tự chọn.