주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Kết quả học tập

Kết quả học tập_Thông tin bậc đại học


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Đánh giá thành tích

  • Thành tích của mỗi môn học được tổng hợp từ điểm kiểm tra, điểm bài tập, điểm chuyên cần và những điểm học tập khác rồi đánh giá, dựa vào phân loại thành tích (nằm trong 30% loại A) để đánh giá theo nguyên tắc.
  • Ví dụ các môn học đánh giá theo chế độ Pass/ Fail (đậu/rớt) của môn "Phúc lợi xã hội 1" sẽ được biểu thị bằng P/F (đậu/ rớt) và không tính vào điểm trung bình học kỳ nhưng nó sẽ được bao gồm trong học phần tốt nghiệp.
  • Các môn học nào vắng mặt hơn 1/4 số tiết nghe giảng ở mỗi học kỳ thì kế qủa của môn học đó sẽ là F.
  • Thành tích trước đây của môn học đăng ký nghe giảng lại sẽ bị hủy và lấy thành tích gần nhất (học kỳ hiện tại).
  • Đối vớ i phầ n đánh giá thành tích thì lấy số thập phân thứ 2 trở lên, lấy điểm trung bình bằng cách lấy tổng số điểm chia cho điểm học phần nghe giảng trong học ký đó.

Bảng tỷ lệ phân loại thành tích học tập

Bảng tỷ lệ phân loại thành tích học tập
Loại Điểm đánh giá 100 điểm Tỷ lệ phân bổ
A+ 4.5 Hơn 95 điểm Trong vòng 30%
A0 4.2 92~94
A- 4.0 90~91
B+ 3.6 86~89 -
B0 3.3 83~85
B- 3.0 80~82
C+ 2.6 76~79 -
C0 2.3 73~75
C- 2.0 70~72
D+ 1.6 66~69 -
D0 1.3 63~65
D- 1.0 60~62
F 0.0 dưới 59 điểm