주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Kết quả học tập

Kết quả học tập_Thông tin bậc đại học


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Kiểm tra và chỉnh sửa kết quả

Kiểm tra thành tích
1. Sau khi kết thúc bài giảng giảng viên đảm nhiệm môn học phải nhập dữ liệu vào mạng lưới tin học tổng hợp của trường trong vòng 1 tuần.
2. Cùng với việc nhập dữ liệu vào của giảng viên thì các sinh viên có thể kiểm tra thành tích học kỳ năm nay thông qua mục "Kiểm tra thành tích học kỳ hiện tại" ở trên intranet.
Tuy nhiên, để kiểm tra thành tích học kỳ hiện tại thì cũng có thể đánh giá qua quá trình bài giảng trong học kỳ.
Chỉnh sửa thành tích
1. Sự điều chỉnh thành tích chỉ được chỉnh sửa trong thời hạn điều chỉnh cho phép theo nguyên tắc nhà trường.
2. Sau thời hạn điều chỉnh điểm mà việc điều chỉnh có thiếu sót, nhầm lẫn thì phải thông qua trưởng khoa (ngành) và được sự cho phép của Hiệu trưởng.
3. Thời gian điều chỉnh thành tích là 1 tuần sau khi công bố điểm.
4. Sau khi xin học bổng, thành tích đạt được bằng việc điều chỉnh thành tích sẽ bị trừ ra trong việc xin học bổng