주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Kết quả học tập

Kết quả học tập_Thông tin bậc đại học


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Từ bỏ học phần

Quy chế từ bỏ học phần
Định nghĩa: Đối với trường hợp không hài lòng với thành tích môn học đã đạt được trước đó thì có thể từ bỏ môn học đó và đổi sang học môn khác; trong trường hợp học phần đã đạt được vượt quá học phần yêu cầu tốt nghiệp thì nếu không nghe giảng cũng được.
2. Đối tượng: Sinh viên đã hoàn tất hơn 6 học kỳ bắt buộc (Đối với sinh viên vào học giữa chừng thì phải hoàn tất hơn 3 học kỳ).
3. Phạm vi: Dựa vào môn học dưới loại C (từ C+ ~ F) trong những thành tích đạt được trước đây (trừ những học phần đạt được bằng việc đăng ký học lại) thì chỉ được từ bỏ trong phạm vi 9 học phần cho mỗi học kỳ (dưới 36 học phần cho sinh viên đang theo học).
4. Thời gian đăng ký: Sau khi hoàn tất học kỳ cuối cùng phải đăng ký ngay trong thời hạn được quy định.
Những điều cần lưu ý khi điều chỉnh thành tich
  • Đối với môn học đã từ bỏ điểm sẽ bị xóa trong học phần đã đạt được trong học kỳ và sẽ không được tính vào tổng điểm trung bình tích lũy và học phần đã đạt được.
  • Trong trường hợp môn học đã từ bỏ điểm là môn bắt buộc (như chuyên ngành hay giáo dưỡng) thì phải hoàn thành lại bằng các môn tương đương để bổ sung số học phần cần thiết khi tốt nghiệp.
  • Đối với những môn học đã từ bỏ thì tuyệt đối không được phục hồi, vì sẽ không được cộng thêm vào số học phần cần thiết để tốt nghiệp nên phải cẩn thận khi từ bỏ. Môn học có học phần đăng ký bị từ bỏ sẽ không được phục hồi.

Trình tự từ bỏ học phần: Lập giấy từ bỏ học phần trong thời hạn được quy định của học kỳ sau cùng nhất -> Đề xuất môn học -> sau khi hủy bỏ môn học xong tự kiểm tra lại trên intranet.