주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Kết quả học tập

Kết quả học tập_Thông tin bậc đại học


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Khuyến cáo bậc đại học

  • Sinh viên có điểm trung bình mỗi học kỳ chưa đạt đến 1.30
  • Sinh viên có loại F 3 môn trở lên dù điểm trung bình tích lũy trên 1.30
  • Sinh viên có điểm trung bình mỗi học kỳ là 2.00 thì phải được sự chỉ đạo đặc biệt của giảng viên chỉ đạo hoặc trưởng ngành hay bộ môn.