주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Kết quả học tập

Kết quả học tập_Thông tin bậc đại học


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Sinh viên có thành tích ưu tú

Sinh viên có điểm trung bình trên 4.20 có thể đăng ký thêm 3 học phần nữa ngoài số học phần tiêu chuẩn của học kỳ bắt buộc tới (trong trường hợp được sự đồng ý của Hiệu trưởng thì có thể lên đến 21 học phần).