주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Kết quả học tập

Kết quả học tập_Thông tin bậc đại học


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Nghe giảng lại

1. Nghe giảng lại
Nghe giảng lại là trường hợp đăng ký nghe giảng lại các môn học đã từng nghe trước đây
2. Mục đích của việc nghe giảng lại
Chủ yếu dành cho các trường hợp kết quả học tập của các môn học trước không tốt và muốn đăng ký nghe giảng lại để có kết quả tốt hơn.
3. Phạm vi học phần đăng ký nghe giảng lại
1. Môn học đăng ký học lại không liên quan đến thành tích học tập của các môn học đã hoàn thành trước đây.
2. Học phần đăng ký của môn học được đăng ký lại có thể đăng ký trong phạm vi đăng ký nghe giảng một học kỳ, những sinh viên bình thường không được vượt quá 18 học phần bao gồm cả học phần nghe giảng lại và những sinh viên có thành tích ưu tú thì không được vượt quá 21 học phần bao gồm cả những học phần học lại.
3. Nếu đăng ký nghe giảng lại thì kết quả học tập của môn học được đăng ký nghe giảng lại sẽ bị hủy bỏ.
4. Vì thành tích của môn học được đăng ký học lại bị hủy nên những khuyến cáo bậc đại học của học kỳ trước không được hủy bỏ và học bổng của học kỳ trước cũng không được tính lại.