주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Học bạ > Trở lại trường (thời kỳ đầu trở lại trường)

Trở lại trường (thời kỳ đầu trở lại trường)_Học bạ


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Trở lại trường


Thủ tục trở lại trường và trở lại trường thời kỳ đầu

1. Thủ tục trở lại trường
Gửi giấy hướng dẫn học lại và giấy thông báo đóng tiền học phí đến sinh viên định học lại -> Đóng học phí (Kwangju, Kookmin, Nonghyup-> Đăng ký học lại (Intranet) -> Đăng ký nghe giảng (Intranet)
2. Thời gian đăng ký học lại
- Học kỳ 1: tháng 2 (thời gian cụ thể xin tham khảo trên trang web của trường)
- Học kỳ 3: tháng 8 (thời gian cụ thể xin tham khảo trên trang web của trường)
3. Thời gian đăng ký học lại thời kỳ đầu
- Đối tượng: sinh viên đã đăng ký nghỉ học tạm thời 1 năm (2 học kỳ) nhưng đã học xong 1 học kỳ và có hy vọng nghỉ học tạm thời
- Học kỳ 1: Tháng 1
- Học kỳ 3: tháng 7
- Cách đăng ký: Sau khi tư vấn qua điện thoại người đảm nhiệm gửi mail.
4. Lưu ý
- Trong giấy thông báo đóng tiền học phí dù ghi là "0" won thì nhất định phải đến ngân hàng và yêu cầu xử lý chính xác.
- Trong trường hợp đổi thông tin cá nhân (địa chỉ, số điện thoại‡), thì yêu cầu sửa đổi trên intranet
5. Thắc mắc
Thắc mắc về vấn ề học lại hay vấn đề khác: liên hệ phòng giáo vụ 950-3518