주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Học bạ > Thay đổi đơn vị tuyển dụng

Thay đổi đơn vị tuyển dụng_Học bạ


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Những quy định cần biết khi thay đổi đơn vị tuyển dụng


Đối tượng và tiêu chuẩn


Thủ tục thay đổi phạm vi điều chỉnh