주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > học bạ > Xóa tên trong danh sách

Xóa tên trong danh sách_học bạ


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Theo điều 47 Quy định của nhà trường, nhà trường sẽ xóa tên của các sinh viên có liên quan đến các mục dưới đây