주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Học bạ > Nhập học lại

Nhập học lại_Học bạ


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

1. Đối tượng
* Người bị xóa tên và người tự bỏ học có thể tái nhập học trong vòng 10 năm theo quy định của trường học.
* Tái nhập học chỉ được cho phép một lần nếu đơn vị tuyển dụng còn chỗ.
* Sau khi được chỉ định học kỳ học trong năm sinh viên tái nhập học phải thông qua Hiệu trưởng, được sự cho phép của Hiệu trưởng rồi thì mới có thể nhập học lại và đóng học phí theo thủ tục.
2. Thời gian đăng ký nhập học lại
* Học kỳ 1: Tháng 2
* Học kỳ 3: tháng 8
Thời gian cụ thể tham khảo trên trang web của nhà trường
3 . Thủ tục tái nhập học
Viết đơn xin tái nhập học -> Giảng viên chỉ đạo và trưởng khoa đóng dấu -> Đóng học phí bộ chi viện hành chính-> Trình cho phòng giáo vụ -> Đăng ký nghe giảng
4. Hồ sơ cần chuẩn bị
Hồ sơ chuẩn bị: 1 Đơn xin tái nhập học, 1 bản chứng minh nhân dân, 1 bản điểm, 1 bản sao danh sách sinh viên
5. Thắc mắc
Nếu có thắc mắc xin liên hệ: Phòng giáo vụ 950-3518