주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > học bạ > Điều chỉnh học bạ

Điều chỉnh học bạ_học bạ


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Thay đổi số chứng minh nhân dân và tên
Bắt buộc phải yêu cầu sửa đổi học và tên, số chứng minh nhân dân theo thủ tục chính thức vì nội dung trong học bạ là thông tin quan trọng sẽ được giữ vĩnh cửu kể cả sau khi sinh viên tốt nghiệp.
Thời gian chỉnh sửa:Có thể sửa đổi bất cứ lúc nào
Trình tự điều chỉnh
1. Viết dơn xin sửa đổi thông tin trong học bạ (người đăng kí); đính kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng minh cơ bản
2. Nộp lên bộ giáo vụ- bộ nhập học giáo vụ
3. Điều chỉnh học bạ (phòng giáo vụ) (062) 950-3518
Thay đổi địa chỉ và số điện thoại liên lạc
Địa chỉ(thêm số điện thoại) là các dữ liệu quan trọng của giấy thông báo, bảng điểm, giấy yêu cầu đóng học phí,... do nhà trường gửi vì vậy, khi có sử thay đổi xin vui lòng trực tiếp đổi trên hệ thống thông tin sinh viên (Intranet) ngay.