주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Thông tin bậc đại học > Học bạ > Tín chỉ được công nhận cho sinh viên học giữa chừng

Tín chỉ được công nhận cho sinh viên học giữa chừng_Học bạ


Sự lựa chọn vì ước mơ to lớn hơn! Bước chân đầu tiên hướng đến tương lai! 
Trường Đại học nữ Kwangju trường Đại học sĩ quan nữ Hàn Quốc

Vào học giữa chừng

1. Định nghĩa
Tính chung những tín chỉ mà sinh viên vào học giữa chừng đã đạt được ở trường cũ vào tín chỉ tốt nghiệp của trường chúng tôi theo đúng chế độ tiêu chuẩn của trường.
2. Công nhận học phần
* Số học phần sinh viên vào học giữa chừng năm ba đạt được của trường cũ sẽ được công nhận là tín chỉ hoàn thành tốt nghiệp tối đa đến 70 tín chỉ.
* Điểm số đạt được trong môn học giáo dưỡng sẽ được công nhận là được bao gồm trong 70 điểm học phần.
3. Hoàn tất chương trình giáo khoa
* Trường hợp sinh viên vào học giữa chừng đã học ngành giống nhau hay ngành tương tự thì phải thông qua sự thẩm định của hội đồng giảng viên của khoa phụ thuộc và có thể chấp nhận đến 20% số tín chỉ phải hoàn tất chuyên ngành tối thiểu.
* Sau khi nhập học sinh viên vào học giữa chừng năm thứ 3 sẽ được bao gồm cả những tín chỉ hoàn tất ở trường cũ và cũng phải hoàn tất những tín chỉ bắt buộc để tốt nghiệp; và phải hoàn tất các môn học chuyên ngành có liên quan.

Công nhận học phần sinh viên cử nhân mới nhập học

1. Định nghĩa
Trong trường hợp người có học lực là cử nhân nhập học vào trường, thì công nhận điểm học phần các môn giáo dưỡng.
2. Nội dung
* Đối tượng tiếp nhận: Người có học lực trên cử nhân nhập học vào trường
* Tín chỉ được chấp nhận tối đa: 28 tín chỉ giáo dưỡng
* Thời gian tiếp nhận: tháng 4 hằng năm
* Nơi tiếp nhận: Phòng giáo vụ -bộ nhập học giáo vụ
* Hồ sơ tiếp nhận: Đơn xin chấp nhận tín chỉ (bộ nhập học giáo vụ lắp đặt), bản điểm của trường cũ
3. Thắc mắc
Nếu có thắc mắc xin liên hệ: phòng giáo vụ 950-3518