주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Sinh hoạt trường học > Bằng cấp > Giáo dục giảng dạy suốt đời

Giáo dục giảng dạy suốt đời_Bằng cấp


Chuyên gia giáo dục suốt đời đảm nhiệm toàn bộ các lĩnh vực liên quan đến giáo dục suốt đời

Chuyên gia giáo dục suốt đời cấp 2 (Liên quan đến khoản 1 điều 5 của Lệnh thi hành)

Yêu cầu về tư cách của chuyên gia giáo dục suốt đời


Hoàn tất các môn học liên quan đến Giáo dục suốt đời (Điều 4 Quy tắc thi hành Luật Giáo dục suốt đời)


Những điều cần lưu ý khi chọn cơ quan thực tập

Xác nhận chủ thể thành lập (Dân lập, Công lập, Quốc gia)
Sử dụng danh xưng chính xác của cơ quan (sử dụng danh xưng được đăng ký/ công nhận/ cho phép), trong trường hợp là chi nhánh thì kiểm tra cơ quan thực tập có phù hợp vời cơ quan thực tập hiện trường với giáo dục suốt đời qua sự tham quan hiện trường.
Các môn học có liên quan đến giáo dục suốt đời lệnh của bộ giáo dục quyết định (Bảng đính kèm 1 theo điều 4 Quy tắc thi hành)
시행규칙 제4조관련
Phân loại Chủng loại
Môn bắt buộc 7 môn Khái luận giáo dục suốt đời, Kinh doanh giáo dục suốt đời, Học tập người trưởng thành và lý luận tư vấn, Lý luận giáo dục từ xa, Lý luận phát triển nhân loại, Phương pháp giáo dục suốt đời, Phát triển chương trình giáo dục suốt đời.
Môn tự chọn 6 môn Khai luận giáo dục nữ giới, Khai luận kinh doanh học, Luận phúc lợi công nghiệp, Lý luận giáo dục doanh nghiệp, Lý luận giáo dục xã hội địa phương.
※Ghi chú
 • 1. Dù tên gọi môn học không thống nhất nhưng nội dung giống nhau thì vẫn xem chúng giống nhau.
 • 2. Hoàn thành môn học bắt buộc trên 14 điểm (trong trường hợp người tương ứng với quy định số1 mục cấp 2 giáo dục suốt đời thì chỉ cần hoàn thành 10 điểm.
 • 3. Tín chỉ mỗi môn học là 2 tín chỉ, thành tích học tập trung bình phải hơn 80 điểm; phải hoàn tất việc thực tập trong hơn 3 tuần (132 giờ) ở cơ quan theo quy định tại khoản 5. Tuy nhiên, đối với người có năng lực làm việc hơn 3 tháng ở đoàn thể hay cơ sở vật chất thì sẽ được miễn thực tập.
 • 4. Theo khoản 3 quy định về thực tập thì có thể thực tập sau khi tốt nghiệp hoặc vẫn còn đang học tại trường do khoản 2 luật giáo dục THPT có ghi và có thể chia ra thực tập ,2 hoặc 3 lần

 • 5. Cơ quan có thể cho thực tập theo quy định của khoản 3 sẽ phải nghe ý kiến của sinh viên thực tập rồi chọn địa điểm của cơ quan đào tạo giáo viên giáo dục suốt đời hoặc trường học thích hợp.
  • - Cơ quan đào tạo giáo viên giáo dục suốt đời. Tuy nhiên, người đang thực tập tại cơ quan đào tạo giáo viên giáo dục suốt đời thì phải thực tập ở cơ quan khác.
  • - Cơ quan huấn luyện giáo dục viên chức theo Luật huấn luyện giáo dục viên chức, cơ quan huấn luyện giáo dục theo Luật viên chức giáo dục, cơ quan huấn luyện giáo dục của cơ quan công cộng khác.
  • -Trường THPT theo ngành sản xuất/ trường THPT trực thuộc ngành công nghiệp/ các trường theo ngành sản xuất/ trường THPT kĩ thuật/ trường THPT công dân hoặc cơ sở vật chất, môi trường giáo dục được công nhận học lực
  • - Học viện (ngoại trừ thư viện) có thể tiếp nhận 500 học viên trong một thời gian nhất định hoặc viện huấn luyện
  • - Pháp nhân có hơn 500 người giáo dục hoặc cơ quan huấn luyện trực thuộc tập thể xã hội
  • -Pháp nhân/ tập thể xã hội có giấy phép hoặc được đăng ký với mục đích giao lưu quốc tế, giáo dục/ huấn luyện/ tu nghiệp/ tiên phong/ phúc lợi nhân dân, thiếu niên/ trẻ em.
  • - Cơ quan giáo dục huấn luyện trực thuộc pháp nhân có hơn 1000 nhân viên

Cấp và cấp lại chứng chỉ

1. Tên gọi của chứng chỉ
Từ tháng 4 năm 2000, cần cấp hoặc cấp lại chứng chỉ thì cấp theo "Chứng chỉ giáo dục suốt đời"
2. Người cấp
Cấp theo lệnh của Hiệu trưởng dựa vào quy định điều 2 Luật giáo dục nâng cao (Khoản 1 điều 46 Lệnh thi hành)
Người từ cơ quan đào tạo giáo viên giáo dục suốt đời được chọn thì được trưởng Bộ giáo dục khoa học kĩ thuật cấp
3. Thủ tục cấp (cấp lại)
Viết đơn xin -> Nộp -> Xác nhận -> Phê duyệt -> soạn chứng chỉ -> Ghi vào sổ cấp chính -> Giao chứng chỉ
4. Số chứng chỉ
Cấp chứng chỉ có số chứng chỉ bắt đầu từ số 1 theo từng cấp, trường khác với số do Bộ Giáo dục cấp khi cấp chứng chỉ
Trường hợp cấp lại chứng chỉ chuyên viên giáo dục xã hội thì lấy số chứng chỉ do Bộ Giáo dục khoa học kĩ thuật cấp