주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Du học sinh >Vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh

Vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh_Du học sinh


Trường đại học có thể thấy được năng lực phụ nữ! Trường Đại học giúp nuôi dưỡng sức mạnh phụ nữ. Trường đào tạo nghề dành cho phụ nữ, Trường Đại học nữ Kwangju

Vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh

Vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh

Cấp chứng minh nhân dân người nước ngoài

Hồ sơ gia hạn visa D4

Hồ sơ gia hạn visa D2

Hồ sơ thay đổi visa D4 (học tiếng)
sang visa D2 (du học)
(đối với sinh viên cao học và đại học)

- Giấy chứng nhận sinh viên.
Sinh viên đại học: Smart Center.
Học sinh học tiếng: Viện giáo dục quốc tế.
- Hộ chiếu.
- Hình (3x4cm) 1 tấm.
- Phí: 30.000won.
※ Tự đích thân sinh viên phải đi làm.

- Đơn xin gia hạn.
- Hộ chiếu.
- Chứng minh người nước ngoài.
- Giấy chứng nhận tài sản của ngân hàng (3.000.000won trở lên)
- Giấy chứng nhận đóng tiền học.
- Giấy chứng nhận sinh viên.
- Giấy xác nhận chuyên cần.
- Bảng điểm.
- Phí: 30.000won

- Đơn xin gia hạn.
- Hộ chiếu.
- Chứng minh người nước ngoài.
- Giấy chứng nhận tài sản của ngân hàng
(700.000won trở lên)
- Giấy chứng nhận sinh viên.
- Bảng điểm.
- Giấy chứng nhận đóng tiền học.
- Phí: 30.000won

- Đơn xin
- Bản gốc và bản sao hộ chiếu.
- Chứng minh người nước ngoài.
- Giấy chứng nhận tải sản của ngân hàng. (3.000.000won trở lên)
- Giấy chấp nhận đủ điều kiện nhập học.
- Giấy chứng nhận đóng tiền học.
- Giấy chứng nhận sinh viên học tiếng Hàn.
- Giấy xác nhận chuyên cần.
- Bảng điểm.
- Giấy chứng nhận học lực gần đây nhất. (Bản gốc)
- Hộ khẩu bản gốc và phụ. (ngoại trừ học sinh Việt Nam)
- Phí: 50.000won