주메뉴 바로가기 콘텐츠 바로가기 사이트이용안내

Home > Du học sinh >Chương trình giao lưu

Chương trình giao lưu_Du học sinh


Trường đại học có thể thấy được năng lực phụ nữ! Trường Đại học giúp nuôi dưỡng sức mạnh phụ nữ. Trường đào tạo nghề dành cho phụ nữ, Trường Đại học nữ Kwangju

Chương trình giao lưu (Trường học quốc tế mùa hè)


Chương trình nhằm tạo điều kiện trực tiếp học tập, nghiên cứu, tập trung trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc cũng như tìm hiểu về cách sinh hoạt của người Hàn Quốc trong vòng 17 ngày; đối tượng hướng đến là những du học sinh quan tâm đến quá trình đào tạo của trường nữ Kwangju và người nước ngoài quan tâm đến tiếng Hàn Quốc cũng như văn hóa Hàn Quốc.


1. Đối tượng đào tạo Học sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường phổ thông kết nghĩa. Sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học kết nghĩa. Những người đang giữ chức vụ ở các cơ quan giáo dục có liên quan đến tiếng Hàn Quốc.


2. Mục đích đào tạo Thị sát tình hình tiến bộ hóa giáo dục. Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc và trải nghiệm cuộc sống. Tìm hiểu các khoa học.


3. Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo

Phân loại

Kết thúc đăng ký

Ngày khai giảng

Ngày bế giảng

Ghi chú

Trường học quốc tế mùa hè.

Trước tháng 6 mỗi năm.

Trung tuần tháng 7.

Cuối tháng 7.